پرداخت 3250 میلیارد ریال تسهیالت در مازندران

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

اس//تاندار مازن//دران گف//ت: 3 ه//زار و 0۵2 میلی//ارد ری//ال تس//هیات رونق تولید و خروج از رک//ود تاکنون ب//ه واحدهای تولیدی اس//تان پرداخت ش//ده است.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، ربیع فاح در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اس//تان اظهار کرد: تاکنون 3۸7 واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی استان تسهیات رونق تولید دریافت کردهاند.

ف//اح افزود: تاکنون 36۵ واح//د از این تعداد در حوزه کشاورزی و 220 واحد در حوزه صنعت موفق به دریافت تسهیات شدهاند.

استاندار مازندران گفت: مازندران در پرداخت تسهیات رونق تولید در بین 31 اس//تان کش//ور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

ف//اح افزود: در بین بانکهای دولتی بانک کش//اورزی با پرداخت تس//هیات به ۵۵4 واحد صنعتی و کشاورزی رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

اس//تاندار مازندران تصریح کرد: با توجه به سیاستها و برنامهه//ای دولت تدبیر و امی//د، همه باید تاش کنند تا واحدهای تولیدی با مشکل رو به رو نشوند.

در این نشست مش//کات تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران بررس//ی ش//د. مازندران 4 هزار واحد صنعتی دارد و 60 هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند.

پرداخ//ت 3 هزار و 0۵2 میلیارد ریال تس//هیات رونق تولید، حدود 70 درصد از سهمیه استان از این تسهیات اس//ت. س//همیه مازن//دران از 160 ه//زار میلی//ارد ریال تس//هیات بسته رونق تولید، 4 هزار و 700 میلیارد ریال تعیین شده است.

ربیع فالح استاندار مازندران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.