بازگشت‹به‹تولید‹081‹واحد‹تولیدی‹راکد‹در‹زنجان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان زنج//ان گف//ت: از 360 واح//د تولی//دی ک//ه در ابتدای دول//ت تدبیر و امید در استان غیرفعال بود حدود نصف آن با اعطای تس//هیات و برنامهریزی و مساعدتهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید فعال شده است.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عموم//ی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان زنجان، امیر حمیدنی//ا رقابتناپذیری کاالها را از مشکات اصلی بخش تولید استان عنوان و اظهار کرد: محصوالتی که داخل اس//تان تولید میشوند بهدلیل نداش//تن مولفههای الزم مانند بیتوجهی به اصول بستهبندی مناسب و در نهایت بازاریابی دچار مشکل میش//وند و در نتیجه ضروری است ت//ا به مقوله اقتص//اد مقاومتی و موضوع درونزا ب//ودن آن توج//ه جدی داش//ته باشیم.

حمیدنی//ا نب//ود نقدینگ//ی را یکی از دالیل رک//ود واحده//ای صنعتی اعام و تصری//ح ک//رد: با توجه ب//ه پایشهای انجام ش//ده در امس//ال عاوه بر مشکل نقدینگی، مدیریت نادرس//ت نیز یک//ی از عوامل مهم رکود واحدها به ش//مار میرود که دلیل این موضوع نیز استفاده نکردن از خدمات شرکتهای مشاور در زمینه کسبوکار است.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان زنجان اضافه کرد: اختاف شرکا بعد از راهاندازی و ناآگاه//ی از قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی از دیگر مشکات گریبانگیر واحدهای صنعتی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.