سهم61‹میلیون‹دالری‹صنایع‹کوچک‹در‹صادرات‹خراسان‹جنوبی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراس//ان جنوب//ی گف//ت: واحده//ای صادراتمحور مس//تقر در ش//هرکهای صنعتی اس//تان 61میلیون دالر کاال به خارج از کشور صادر کردند.

به گزارش گس//ترش صنع//ت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان جنوب//ی، عب//اس جرجانی در اینباره اظهار کرد: در ۸ماه نخس//ت امسال 617 اظهارنام//ه صادرات//ی ب//رای تولی//دات واحدهای صادراتمح//ور مس//تقر در ش//هرکها و نواح//ی صنعتی استان صادر شد.

جرجانی ارزش کاالهای صادر ش//ده از س//وی واحدهای تولیدی صادراتمحور مستقر در نواحی و ش//هرکهای صنعتی استان را در ۸ ماه نخست امس//ال 61میلی//ون دالر عن//وان کرد و اف//زود: ای//ن کاالها از گمرک خراس//ان جنوبی به افغانستان، عراق، تاجیکستان، پاکستان و کشورهای اروپایی صادر شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراس//ان جنوب//ی ادامه داد: بیش//ترین محص//والت صادر ش//ده در این م//دت از طریق گمرک خراس//ان جنوب//ی در زمینههای خوراک دام و طیور، کاشی و سرامیک، عایقهای رطوبتی، بتن سبک، چرمهای نسوز ...و بوده است.

ب//ه گفته جرجان//ی، مقدار ص//ادرات واحدهای تولی//دی صادراتمح//ور مس//تقر در نواح//ی و ش//هرکهای صنعتی اس//تان از طریق گمرک در سال 49، بیش از 91میلیون دالر بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.