کاهش شکاف فناوری با نوآوری

«گسترش‹صنعت»‹از‹مزیت‹رشد‹تحقیق‹و‹توسعه‹در‹صنایع‹دنیا‹گزارش‹م‹یدهد

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

طیب/ه جهانب/ازی - صنعت: جه//ان هر دقیقه درح//ال تغیی//ر اس//ت. ب//ا تغیی//ر در ابزاره//ا و تکنیکهاس//ت ک//ه ه//ر روز در دنیا ن//وآوری رخ میدهد و به س//بب آن صنایع پیش//رفته زندگی انس//انها را دس//تخوش تغیی//ر کرده اس//ت. در این میان کش//وری حرف برای گفت//ن دارد که از پژوهشه//ا و تحقیقات به نحو احس//ن اس//تفاده کرده و از س//ویی بتوان//د ایدههای پژوهش//گران را تجاریس//ازی کن//د. ام//ا اینکه کدام کش//ورها توانستهاند بیشترین بهره را از ظرفیتهای داخلی ببرند و با فناوری روز دنیا منطبق شوند؟ موضوعی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.

نگاهی به پیشرفتهترین کشورهای دنیا در سال ۳۹ نش//ان میدهد که ۰۱ کش//ور جزو کشورهای پیش//رو در اس//تفاده بهینه از منابع برای رسیدن به ش//کوفایی در صنایع به ش//مار میآیند که در این میان ژاپن پیشرفتهترین کشور دنیاست. ژاپن موفق به ساخت دستگاهی شده که میتواند افراد را در چند ثانیه به هر طبقهای از س//اختمان ببرد. در ساخت سالح نیز این کشور اسلحههای لیزری را ساخته که اشعه آن در هوا جریان پیدا میکند. در وس//ایل الکترونیک//ی ه//م میتوان ژاپ//ن را با قاطعیت تمام یک غول تمامعیار دانست.

کشور بعدی ایاالت متحده است که در استفاده از برخ//ی تکنیکها جزو بهترینهاس//ت. اینترنت یکی از مهمترین دس//تاوردهای امریکاییهاست و کالیفرنیا و فرمانت جزو س//ریعترین شهرها از نظر سرعت اینترنت هستند. دفاتر مرکزی شرکتهای بزرگی چون اینتل، گوگل، دل، AMD ...و در این کشور واقع شده و این کشور در زمینه علوم هوافضا یک قدرت تمامعیار است. بهترین و هوشمندترین سیستم دفاعی متعلق به این کشور است.

سومین کشور هند است که در توسعه نرمافزاری خیلی س//ریع رشد کرده است. هند در زمینههایی چون علوم پزش//کی، علوم مرتبط با جهان و علوم جنگی در حال پیشرفت است.

چهارمین کش//ور کرهجنوبی است که با ساخت روبات، هواپیما، قطار، خ//ودرو و تهویهکنندههای هوا خود را در فهرست پیشرفتهترین کشورها قرار داده است. کره با وجود نشانهایی مثل «الجی» و «سامسونگ» منتظر یک فرصت استثنایی است تا جایگاه ژاپن را به عنوان پیش//رفتهترین کش//ور دنیا از آن خود کند.

پنجمین کش//ور آلمان اس//ت که پیشرفتهترین کش//ور دنی//ا در زمان جن//گ جهان//ی دوم بود و درحالحاضر هم بین ۰۱ کشور پیشرفته دنیا قرار گرفته است. مثال بارز از پیشرفته بودن این کشور، ورزشگاه المپیک واقع در برلین است.

ششمین کشور چین است. این کشور قصد دارد تا ۳ س//ال دیگر به قدرت برت//ر بعدی دنیا تبدیل شود. هر کشور صنایع ویژه خود را دارد که در آن بهترین اس//ت. برای مثال آلمان در خودروسازی، ژاپن در ساخت وسایل الکترونیکی و بازی، امریکا در تولید اس//لحه و چین هم در س//اخت برخی از دس//تگاههای مهم مثل قطبنما و باروت که هنوز در بس//یاری از زمینههای علمی استفاده میشود شهرت دارد.

کانادا جزو کش//ورهای پیش//رفته در اس//تفاده از فناوریهای روز اس//ت. صنعتگران این کش//ور دس//تگاههای پرداخت بیسیم را س//اختند که با نگاهی به ش//رکتهای امریکایی مشخص میشود بیشترین خرید را از کاناداییها دارند.

انگلیس دانش//مندانی دارد که این کش//ور را به س//مت انقالب علمی و صنعت//ی هدایت میکنند. انگلی//س خیلی بیش//تر از دیگر کش//ورهای دنیا درص//دد اس//تفاده از فناوریهای روز دنیاس//ت و مصرف خیلی پایینی دارد.

فیلیپین کش//وری اس//ت که در این حوزه رو به پیشرفت اس//ت؛ این کشور س//ایتهای هستهای دارد و با ترکیب فناوری کشورهای دیگر تالش در رسیدن به آخرین صنایع روز دارد.

روس//یه یکی از کشورهایی اس//ت که در تولید ماشینهای سنگین خیلی سریع رو به رشد است. روس//یه دارای پیشرفتهترین سیس//تم دفاعی در دنیاست و در زمینه هوا فضا نیز بسیار فعال است.

‹بازدی/د‹از‹پار ‹کهای‹عل/م‹و‹فناوری‹ ‹ ایران‹

نگوین هونگ تک، سفیر کشور ویتنام در ایران با بیان اینکه صنایع نساجی و الکترونیک ویتنام جزو صنایع پیشرو این کش//ور از نظر فناوری به شمار میآید به گس//ترش صنعت گفت: ویتنام صادرات زیادی در حوزه نساجی به دیگر کشورها دارد و در تولید مدارهای الکترونیکی خیلی قوی عمل کرده است. وی در پاسخ به این پرسش که کشور ویتنام در چه حوزههای صنعتی میتواند با ایران همکاری کند، تصریح کرد: دسترس//ی ایران به فناوریهای روز در حوزه فرآوردههای نفتی خوب است. در این حوزه عالقهمند به همکاری با ایران هس//تیم تا از تجربه پژوهشگران ایرانی برای تولید محصوالت از این فرآوردههای نفت//ی و از فرآیندهای الزم برای دستیابی به محصوالت جدید نفتی استفاده کنیم.

هون//گ ت//ک اف//زود: ع//الوه ب//ر ای//ن میتوان فرآوردههای نفتی را از ایران به کشور ویتنام برد و با استفاده از دانش فنی ایرانیان فرآوردههای نفتی را با استفاده از فرآیندهای جدید به محصول تبدیل کرد. در حوزه فل//زات و آهن ایران به فناوریهای خوبی دست یافته که در این زمینه نیز عالقهمند به همکاری و استفاده از تجربیات پژوهشگران ایرانی هس//تیم. وی در پاس//خ به این پرسش که کشور ویتنام در کدام صنایع توانسته از فناوریهای روز بهره بب//رد؟ تصریح کرد: درحالحاضر با ش//رکت «اینتل» قرارداد بس//تهایم و مدارهای الکترونیکی این ش//رکت را در ویتنام تولید میکنیم. ش//رکت اینتل یک ش//رکت تجهیزات رایان//های امریکایی اس//ت که در تولید س//ختافزارهای رایانه و تلفن همراه با تمرکز بر مادربورد، کارت شبکه، چیپست، بلوتوث و حافظههای فلش فعالیت میکند. عالوه ب//ر این با ش//رکت «ه//ای وب» ای//ران در حوزه ارتباط//ات تلفن//ی )Telecommunication( قرارداد منعقد کردهایم تا در ایران بتوانیم فعالیت خود را در این حوزه ش//روع کنیم. به گفته هونگ ت//ک به تازگی ویتنام ق//رارداد ۲ میلیارد دالری با ایران منعقد کرده که هدفگذاریها برای گسترش روابط با ایران در این قرارداد مش//خص شده است. برای هم//کاری در حوزه کش//اورزی ویتنام یکی از صادرکنندگان برنج اس//ت ک//ه میتواند در این حوزه به ایران خدمات ارائه دهد و در س//ایر اقالم کشاورزی این کش//ور محصوالت باکیفیتی تولید میکن//د که میتواند در این حوزهه//ا نیز با ایران هم//کاری کن//د. س//فیر ویتنام در پاس//خ به این پرسش که وضعیت شرکتهای دانشبنیان ویتنام به چه صورت است و آیا با پارکهای علم و فناوری ایران همکاری داشتهاید؟ گفت: چندین پارک علم و فناوری در کشور ویتنام مشغول فعالیت هستند اما ایران در این زمینه پیشرفتهای خوبی داشته اس//ت از این رو تیمی را برای بازدید از پارکهای علم و فناوری ایران تشکیل دادهایم و با پارکهای عل//م وفناوری قزوین، البرز و اصفهان نیز همکاری داشتهایم.

‹پیشرفت‹ایران‹در‹فناوری‹ ‹

روحاهلل استیری، مدیرکل دفتر توسعه کسبوکار بینالملل معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری با مقایس//ه کشورمان با کشورهای توسعهیافته، در حال توس//عه و توس//عهنیافته به گسترش صنعت گف//ت: اگ//ر بخواهیم ای//ران را از نظر فن//اوری با کشورهای توسعهنیافته مقایسه کنیم جایگاه ایران از کشورهایی مانند کشورهای حاشیه خلیجفارس و افریقا ممتاز تر اس//ت و در فناوریهایی همچون علومزیستی، علومش//ناختی و نانو بهمراتب نسبت به این کش//ورها خ//وب عمل کردهای//م. او افزود: کش//ورمان در مقایس//ه ب//ا کش//ورهای در ح//ال توس//عه از نظر فناوری از کشورهایی مانند ترکیه، عربس//تان سعودی و روس//یه به جز صنایع دفاعی این کش//ور جلوتر اس//ت. همچنین اگ//ر بخواهیم با دید خوش//بینانه به این موض//وع نگاه کنیم در فناوریهای نانو، علومزیستی و سلولهای بنیادی ایران نس//بت به کش//ورهای در حال توسعه بهتر اس//ت. به گفته اس//تیری برای مقایس//ه ایران با کش//ورهای پیش//رفتهای مانند امریکای مرکزی و ش//مالی همچنین اروپا با ش//کاف فناوری روبهرو هس//تیم البت//ه در برخی علوم نس//بت به س//ایر کش//ورهای پیشرفته جلوتر هس//تیم اما در بحث کاربردی ک//ردن علوم و تجاریس//ازی فناوری با این کشورها فاصله داریم. درحالحاضر کشورهای اروپایی، شرق آسیا، کره، ژاپن و امریکای مرکزی و شمالی در حوزه فناوری پیشرو هستند.

روحاهلل استیری

جایگاه ایران در فناوری از کشورهای حاشیه خلیج فارس و آفریقا

ممتازتر است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.