انعقاد‹۷۷میلیارد‹تومان‹قرارداد‹در‹فن‹بازار‹هفته‹پژوهش‹

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

دبیر فن بازار جمهوری اسالمی ایران از انعقاد ۱۳ قرارداد به مبلغ ۷۷میلیارد تومان در هفدهمین نمایش//گاه دس//تاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار خبر داد.

به گ//زارش ایرن//ا، مجی//د متقیطل//ب در اختتامی//ه هفدهمین نمایش//گاه دس//تاوردهای پژوهش//ی، فناوری و فن بازار گفت: از مجموع ۷۷میلیارد تومان ق//رارداد تج//اری منعقد ش//ده در هفته پژوهش امس//ال ۱۲ ق//رارداد به ارزش ۱۵میلی//ارد و ۰۰۲میلیون تومان در زمینه تولی//د و فروش محصول و خدمات فن//اوری، ۵ قرارداد به مبلغ ۲میلیارد و ۰۴۸میلی//ون تومان به منظور فروش و انتقال دانش فنی و ۵ پیمان مش//ارکت نیز ب//ه ارزش ۲۲میلیارد و ۰۰۷میلیون تومان به امضا رسید.

رییس پارک علم و فناوری گیالن افزود: عالوه بر امضای این۱۳ تفاهمنامه در مدت فعالیت نمایشگاه (از ۴۲ آذر) ۸ تفاهمنامه دیگر نیز به امضا رسیده است.

وی به حضور ۱۷۲ ش//رکتکننده از دانش//گاهها، پژوهشگاهها، پارکهای علم و فناوری، مراکز رش//د و بخش خصوصی در هفدهمین نمایش//گاه دستاوردهای پژوهش//ی اش//اره کرد و گفت: در نمایشگاه امسال شاهد حضور ۴۳ پارک علم و فناوری، ۴۳ واحد دانشگاه آزاد، ۹۱ پژوهشگاه، ۱۱ شرکت خارجی، ۸۷ موسسه آموزش عالی و دانش//گاههای دولتی و غیردولتی، ۹۲ کارگزار فناوری و تعدادی شرکت از بخش خصوصی و سازمانهای مختلف بودیم.

متقیطل//ب از ورود ۳هزار و ۶۶۵ فناوری به س//امانه ارزیاب//ی فناوری وزارت علوم در این دوره از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری خبر داد و گفت: اطالعات مربوط به بیش از ۲هزار فناوری حاضر در نمایشگاه نیز در این سامانه وارد نشده بود که امیدواریم تا سال آینده اطالعات آنها ثبت شود.

دبیر فن بازار جمهوری اس//المی ایران یادآور ش//د: یکه//زار و ۴۴۶ فناوری موجود در نمایشگاه هفته پژوهش امسال دارای TRL (رتبهبندی سطح آمادگی فناوری) بودند.

وی به حضور ش//رکتکنندگان و بازدیدکنندگان خارجی از نمایشگاه امسال اش//اره کرد و گفت: هیاتهای مختلفی از عراق، مالزی، اندونزی، روسیه، لبنان، سوریه، افغانستان، نیجریه و سودان از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار ۵۹ بازدید کردند.

گفتنی اس//ت، فن بازار به معنای بازار فن//اوری، محلی برای مبادالت فناوری است.

همانطور که بازار مس//کن محل مبادله مس//کن اس//ت و بنگاههای معامالت مس//کن واس//طههای اطالعاتی و حقوقی معامله مسکن هستند در بازار فناوری نیز فن بازارها نقش واسطهای برای رساندن اطالعات فناوری به عرضهکنندگان، متقاضیان، کارآفرینان و س//رمایهگذاران را دارد. در ضمن به ارائه مشاوره درباره مراحل انتقال فناوری میپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.