اشتغالزایی برای ۵۱هزار نفر در یک شرکت دانشبنیان

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

ی//ک ش//رکت دانشبنیان در طول ۶ ماه ب//رای ۵۱ هزار و ۰۰۱ نفر اشتغال ایجاد کرد. ۵۱هزار تن از این افراد در سمت رانن//ده و ۰۰۱ متخصص نیز در بخش فنی و اداری ش//رکت مشغول به کار هستند.

ب//ه گزارش مهر، ش//رکت دانشبنیان تپس//ی که از خرداد امسال فعالیت خود را آغاز کرده در شرایطی اقدام به فعالیت کرد که بیکاری یکی از مهمترین معضالت کش//ور است. این ش//رکت برمبنای اقتصاد مشارکتی که اقتصادی مبتنی بر به اشتراک گذاش//تن کاال و خدمات است با همکاری اشخاصی که وس//ایل نقلیه و فرصت دارند، اقدام به خدمترس//انی به شهروندان تهرانی در زمینه حملونقل میکند.

مزای//ای چنین خدمتی اس//تفاده از هزاران وس//یله نقلیه تکسرنش//ین و افزایش قاب//ل توجه درآمد رانن//دگان آنها، کاهش هزین//ه رفتوآمد برای مس//افران، کاهش ترافیک و آلودگی هواس//ت. در این طرح، مشتریان با در دست داشتن گوش//ی همراه و نصب اپلیکیش//ن تپس//ی که در نسخههای اندروید و iOS ارائه ش//ده، میتوانند در هر لحظه و هر کجا برای مقصد مورد نظر ماشین درخواست کنند و نزدیکترین اتومبیل هممسیر به آنها پاسخ مثبت خواهد داد.

از آنجا که رانندگان این ش//رکت پس از رساندن مسافران نی//ازی به بازگش//ت به مبدا ندارند و از هم//ان مکان قادر به انجام سفر بعدی هس//تند، میزان کاراییشان حداقل دوبرابر خدمات حملونقل موجود شهری است. این امر تاثیر مستقیم بر کاهش ترافیک دارد و از س//وی دیگر درآمد رانندگان نیز افزایش قابل توجهی پیدا میکند.

در این خدمترس//انی، استفاده از وس//ایل نقلیه باکیفیت جایگاه ویژهای داشته و بهطور مداوم از سوی شرکت کنترل میشود. همچنین شرکت بر امنیت مسافران نظارت مستمر دارد. اس//تارتآپ تپس//ی که مج//وز دانشبنیان خ//ود را از معاون//ت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری دریافت کرده در سالن ۵۳ نمایش//گاه الکامپ حضور داشت و به مهمانان این نمایشگاه خدمات ویژه ارائه کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.