همکاری زیستفناوری ایران و ایتالیا

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

همکاریهای فناوری و نوآوری در حوزه زیستفناوری بین ایران و ایتالیا توسعه خواهد یافت.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از پایگاه اطالعرسانی معاون//ت علم//ی و فن//اوری ریاس//تجمهوری، در نشس//ت مش//ترکی بین ایران و ایتالیا با موضوع «همکاری فناورانه و نوآوری بین کش//ور و ایتالیا» موضوعاتی نظیر لزوم شناخت اولیه و اعتمادسازی دولتهای ایران و ایتالیا به منظور ایجاد روابط دوجانبه، تبادل اطالعات میان دو طرف در موضوعات مربوط به شرکتهای ایتالیایی فعال در حوزه زیستفناوری، مراکز علمی، پژوهش//ی و دانش//گاهی حوزه زیس//تفناوری بررسی شد.

همچنین از دیگر موضوعات مورد بررس//ی در این جلس//ه میت//وان ب//ه ایجاد م//دل تب//ادل ن//وآوری ایتالی//ا، ایران و همکاریه//ای دوجانبه در حوزههای علمی و فناوری با توجه به پروژه ایتالیا و چین اشاره کرد.

در این نشست تخصصی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، اعضای س//تاد توس//عه زیس//ت فناوری در حوزههای ذخایر ژنتیک، مواد و تجهیزات، منابع انس//انی، تولید، تجاریسازی و بازار و همچنین ش//رکتهای زیس//تفناوری در حوزههای مختلف و مهمانانی از ش//بکه دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی ایتالی//ا، رییس کمیته علمی پارک علم//ی‪Area Science‬ ،Park ریی//س دفتر انتقال فناوری دانش//گاه علومپزش//کی ،Udine مس//ئول مرکز زیس//تفناوریBiotechnicum ،Bicocca عضو پانل زیس//تفناوری اتحادیه اروپا و ارزیاب مراکز مختلف پژوهش//ی اروپا و مس//ئول پروژه گزارش مرور سیاس//تهای علم فناوری و نوآوری ایران از س//ازمان آنکتاد حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.