راهیابی ۴۱ اختراع از چهارمحالوبختیاری به جشنواره رویش

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

رییس بنیاد نخبگان استان چهارمحالوبختیاری از راهیابی ۴۱ اختراع از اس//تان به جشنواره منطقهای رویش کوهرنگ خبر داد. به گزارش ایس//نا، مجتبی بنیادیان اظهار کرد: ۰۱ اختراع از اس//تان چهارمحالوبختی//اری در بخش داوری و ۴ اختراع در بخش تجاریس//ازی به جشنواره منطقهای رویش کوهرن//گ راه یافت. در ثبتنام اولیه جش//نواره ۴۹۲ اختراع در بخ//ش داوری و ۹۱ اخت//راع در بخش تجاریس//ازی نیز ارائه ش//د. وی تصریح کرد: این اختراعات ویژه اس//تانهای چهارمحالوبختی//اری، اصفهان، قم، الب//رز، تهران و مرکزی ب//وده که با داوریهای اولیه حضور ۱۶۱ اثر در بخش داوری و ۶۱ اثر در بخش تجاریس//ازی میس//ر ش//د. در این میان تع//داد قابلتوجهی اخت//راع از اس//تان چهارمحالوبختیاری در جش//نواره ثبتنام اولیه ش//د و از این تع//داد ۴۱ اختراع از اس//تان مجوز حضور در جش//نواره را گرفت. به گفته وی، محورهای ثبتنام جشنواره شامل صنایع غذایی و کشاورزی، مکانیک و مکانیک ماش//ینهای کشاورزی، برق، الکترونیک، رایانه، عمران، شیمی و مواد، پزشکی و مهندسی پزشکی بود. در این دوره از جش//نواره رویش کوهرنگ، ۴ داور از اس//تان چهارمحال و بختیاری در تیم داوری حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.