ساخت‹بازوی‹رباتیک‹

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

پژوهشگران دانش//گاه جامع علمی کاربردی موفق به س//اخت بازوی رباتیک با قابلی//ت چرخش ۰۶۳ درجه شدند.

به گزارش پایگاه اطالعرس//انی دانشگاه جامع علمی کاربردی، پژوهش//گران دانش//گاه جامع علمی کاربردی موفق ش//دند بازوی رباتی//ک با قابلی//ت بکارگیری در صنعت ماشینسازی را در نمایشگاه هفته پژوهش ارائه دهند.

نمونه خارجی این ب//ازوی متحرک بیش از ۸میلیارد توم//ان قیم//ت دارد که پژوهش//گران دانش//گاه علمی کاربردی توانس//تند آن را بهینهس//ازی کنند و در حال حاض//ر این بازوی متحرک ایرانی اقدامات اولیه را انجام میدهد. این بازو میتواند فرد را شناسایی کرده، لیوان را برداشته و بهدست او دهد.

ای//ن بازوی متحرک قابلی//ت چرخش ۰۶۳ درجهای دارد و نمونه دانش//جویی آن برای نخستینبار از سوی دانش//جویان علمی کاربردی طراحی و س//اخته ش//ده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.