نگاهی به تالشهای جعفر اخوان در بخش صنعت(بخش دهم)

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

نام اخوان با مونتاژ نخس/تین ماش/ینهای جیپ (در اواخر دهه )30 گره خورده اس/ت. با تاس/یس کارخانه جیپ در سال ‪11( 1338‬ سال پیش از تاسیس ذوبآهن و 59 سال پس از ورود نخستین خودرو به ایران) مونتاژ نخستین ماشین در کشور ما شکل گرفت.

ش//رکت جیپ از نظر تعداد پرسنل و مقدار تولید از بیشتر ش//رکتهای خودروسازی در دهه پنجاه کوچکتر بود. برخی ش//رکتهای دیگر از لحاظ تعداد پرس//نل و مق//دار تولید از این قرارند:

ش//رکت زامیاد، متعل//ق به پرویز نصیرپور و رضا رس//تگار اصفهانی با ش//رکت س//وئدی ولوو در س//ال 1342 شریک و مالک 52درصد سهام بود و 1000 پرسنل داشت.

شرکت اتومبیلسازی مزدا، متعلق به سرباز و کاتوزیان در س//ال 1339 تاسیس ش//د؛ 585 پرسنل داشت و ساالنه 12 هزار دستگاه تولید میکرد.

ش//رکت س//یتروئن، متعلق به خانواده آلفرد آیسه در سال 1348 تاسیس شد؛ 1000 شاغل داشت و روزانه 55 دستگاه تولید میکرد.

شرکت ایران ناس//یونال، متعلق به برادران خیامی در سال 1341 تاس//یس شد و س//االنه صد هزار دستگاه اتومبیل در اواسط دهه 50 تولید میکرد.

یک//ی از خریداران ب//زرگ محصوالت جی//پ، ارتش ایران بود. روابط ش//رکت با مسئوالن وزارت دفاع و ارتش و اعطای هدایای ش//رکت به آنها از دید نیروهای امنیتی مخفی نبود. در دیدار تیمس//ار جم (وزیر دفاع) از کارخانه اتومبیلسازی جیپ، کارخانه جعفر اخوان یک دس//تگاه اتومبیل آریا و یک دستگاه جیپ استیش//ن به ایشان هدیه داد. بعد از چند روز تیمسار دستور داد که چند دستگاه جیپ برای ارتش بخرند.

قض//اوت درباره ک//م و کیف و صدق این گ//زارش نیازمند دادههای بیشتری است که پژوهشگر به آنها دسترسی ندارد؛ ولی باید گفت اینگونه دادوستدها جزئی از فرهنگ کسبوکار و بین خریداران و فروش//ندگان بزرگ رایج اس//ت و به الزام بیانگر فساد شرکت نیست.

ترازنامه دیگری درباره حس//ابهای اخوان در پایان س//ال 1346 موجود اس//ت. در این ترازنامه آمده که وی 400/000 دالر (03میلی//ون ریال) در لویدز بان//ک لندن و در آخر مهر ،1349 مبلغ 585/000 دالر سپرده داشته است. جمع طلب (ان//واع دارای//ی وی و خانوادهاش) و ق//رض او به صورت برابر ح//دود 865/000/000 ریال بود ک//ه در 30 مهر 1349 به بیش از یک میلیارد و 121میلیون ریال رسید.

بانک ملی ش//عبه پاریس پس از پیروزی انقالب اعالم کرد در 7 مارس 1979 مبلغ 327/000 فرانک و 130/000 دالر به حساب اخوان واریز کرده است. اخوان در دو مرحله، مبلغ 340/000 فرانک از حس//اب خود برداشت. حساب مشترک اخوان و همسرش در 11 دسامبر ‪20( 1978‬ آذر )1357 به مقدار 2/786/848 دالر کسری داشت که اخوان این مبلغ را واریز و مانده حساب را تسویه کرد. همچنین بانک ملی ایران، شعبه پاریس در 12 آوریل 22/1979 اردیبهشت ‪3( 1358‬ م//اه پس از پیروزی انقالب) اعالم ک//رد که مبلغ 252/125 ریال (اصل و بهره) از اخوان طلبکار است.

دارایی اخوان ش//امل زمینهای متع//دد در کرج و تهران، ساختمانهای متعدد، س//هام بانکها، سهام چندین شرکت صنعتی و کارخانه جیپ بود. دفت//ر کل گزارش داراییهایی اخ//وان در اس//فند 1355 می//زان س//رمایه او را - به عنوان بستانکار – بیش از 2 میلیارد و 108 میلیون ریال اعالم کرد.

منبع: کتاب سرگذشت 50 کنشگر اقتصادی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.