کارخانهای با رازهای فراوان

گزارش میدانی «گسترش صنعت» در بازدید از «نوریتازه»

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

برق بلور و کریس//تال از لوسترهای به سقف آویزان شده تا پیشدستیهای روی میز و لیوان چای که در دس//ت داریم چش//م هر بینندهای را به خود خیره میکند. ب//ه ویژه که برای تهیه گزارش از فرآیند تولید این چشمروش//نیها و کادوییها به کارخان//ه نوریتازه یکی از دو کارخانه تولید بلور و کریس//تال در ش//هرک صنعتی شمسآباد وارد شدیم و با ظرفهای تولیدی همین کارخانه پذیرایی شدیم.

همجواری این کارخانه با کارخانههای سنگبری و فرآوردههای معدنی در شهرک صنعتی شمسآباد نیز بدون تناسب نیست زیرا 99 درصد مواد اصلی مورد استفاده در نوریت//ازه از معادن و کارخانههای فرآوری مواد معدنی داخلی تهیه میش//ود و 60 درصد آن را س//یلیس در برگرفته اس//ت به همین دلیل تولید بلور و کریستال از صنایع سبز بهشمار میرود. اما وقتی از مدیرکارخانه درباره میزان ترکیب مواد اولیه بهویژه در تهیه کریستال بدون سرب پرسیدیم در پاسخ شنیدیم که «راز است!»

از هم//ان ب//دو ورود به دع//وت نریمان ش//ریفزاده، مدیر کارخانه از نمایش//گاه داخل//ی تولیدات بازدید کرده و با دقت به برق مجموعههای بلوری و کریس//تالی و کریستالهای بدون سرب در ۳ ست پذیرایی و دکوری خیره شدم.

محبوبیت کریس//تال و بلور نزد ایرانیان به حدی است که بسیاری از شرکتهای تولیدکننده تنها به تولید ظرفهایی از این جنس بسنده نکرده و مجسمه و اشیای تزئینی کریستالی را نیز به بازار عرضه کردهاند که بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

زمانی بهترین بلور کریس//تال در بازارهای کش//ور با نش//انهای جمهوری چک ش//ناخته میشد اما نمونههای ایرانی نیز در س//الهای اخیر از لحاظ کیفی در حد چشمگیری رشد داش//ته و شاید از لحاظ طراحی و درخشش ظاهری با نمونههای وارداتی قابل تشخیص نباشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.