بخش خصوصی در حصار تنگ اقتصاد دولتی

در بررسی وضعیت ایران براساس گزارشهای بانک جهانی و بنیاد هریتیج مطرح شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

جایگاه بخش خصوصی و حضور پررنگ آن در اقتصاد کشور بستگی بهآزادی اقتصادی و فضای مناسب برای ایفای نقش آن کشور دارد. درحالحاضر بخش دولتی باسهم ۵۸درصدی در اقتصاد بازیگر اصلی است و بخش خصوصی تنها در فضای ۵۱درصدی اقتصاد حق حیات وفعالیت دارد. در چنین ساختاری سیاستگذاریها برای رفعموانع کسبوکار نیز براساس اقتصاد دولتی تعریف شود. آخرین آمار بانک جهانی از وضعیت کسبوکار، ایران با دو پله سقوط در بین ۱9۱ کشور جهان در رتبه 0۲۱قرارگرفته...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.