قطعهسازان «ستارهدار» شوند

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

یکی از اس//تانهای کش//ور که فعالیت زیادی در صنعت از جمله صنعت قطعه دارد اس//تان مرکزی اس//ت. اراک در حال حاضر قطب صنعتی کشور به ش//مار میرود که در تولید انواع خودرو و ماشینآالت کشاورزی فعالیت گستردهای دارد و به طبع قطعهسازان زیادی در واحدهای تولیدی مشغول به س//اخت و تامین قطعات موردنیاز کشور هستند. در راستای بازدیدهایی که نمایندگان مجلس از جمله کمیس//یون صنایع و معادن مجلس شورای اس//المی از ش//هرهای مختلف کشور داش//تند اس//تان مرکزی با دعوت از کمیس//یون صنایع و معادن مجلس شورای اس//المی برای بازدید از صنایع این اس//تان و نیز شنیدن مشکالت و راهکارهای مدیریتی، یکی از میزبانان این گروه بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.