واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مع//اون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نی//رو گفت: وزارت نیرو تالش داشته در دولت یازدهم طرح جدیدی را آغاز نکند و هیچ طرح س//ازهای بزرگی مانند سد را از اعتبارات داخلی اجرا نکرده است. به گزارش گس//ترش صنعت، علیرضا دائمی افزود: تاکنون حدود ۳هزار میلی//ارد تومان از این اوراق توزیع ش//ده و ۲هزار میلیارد تومان نیز در ح//ال طی مراحل نهایی و آماده توزیع اس//ت. که امس//ال بخش زیادی از اعتبارات وزارت نیرو از طریق اس//ناد خزانه اسالمی و اوراق مشارکت تامین شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.