اولویت تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی به مناطق محروم

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

صندوق توسعه ملی، مناطق کمتر توسعهیافته را در پرداخت تس//هیالت ارزی ب//ه طرحه//ای تولیدی از طریق مش//ارکت با سازمانهای توسعهای در اولویت قرار میدهد.

نماین//دگان مردم در خانه ملت مقرر کردند صندوق توس//عه ملی مناطق کمتر توس//عهیافته را در پرداخت تس//هیالت ارزی به طرحهای تولیدی از طریق مشارکت با سازمانهای توسعهای در اولویت قرار دهد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از ایدرونیوز نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر چهارشنبه اول دی ۵9مجلس شورای اس//المی و در جریان رس//یدگی به گزارش کمیس//یون تلفیق درباره الیحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با ماده (۰۱) الیحه یادشده با ۱۵۱ رای موافق، ۰۱ رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع ۰۰۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

مع//اون برنامهری//زی س//ازمان ای//درو در این زمین//ه گفت: براس//اس م//اده (۰۱) این الیح//ه، صندوق توس//عه ملی مجاز اس//ت به طرحهای تولیدی افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی با حداکثر مشارکت 94درصدی با سازمانهای توسعهای مشتمل بر س//ازمان گسترش و نوس//ازی صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توس//عه و نوس//ازی معادن و صنای//ع معدن//ی ایران(ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک و ش//رکت شهرکهای صنعتی(ایزیپو)، ش//رکت ش//هرکهای کش//اورزی و صندوق حمایت از توسعه س//رمایهگذاری در بخ//ش کش//اورزی، ش//رکت مل//ی صنایع پتروشیمی (ان.پی.سی) و شرکت تخصصی برق حرارتی که در مناطق کمتر توسعهیافته سرمایهگذاری کنند، تسهیالت ارزی بپ//ردازد. به گفته ابوالفض//ل کیانیبختیاری در تبصره این ماده آمده است؛ سازمانهای توسعهای مکلفند پس از 3 سال از زمان بهرهبرداری س//هام خود را در طرحهای یاد ش//ده به بخشهای خصوصی و تعاونی بر اس//اس قانون اجرای سیاس//تهای کلی اصل(44) قانون اساسی واگذار کنند.

وی افزود: س//ازمان ایدرو در دو س//ال گذش//ته با محدودیت مال//ی، واگ//ذاری بیش از ۰۰۱ ش//رکت زیرمجموع//ه با ارزش 4هزار میلیارد تومان و بازنگش//تن مطالبات ب//ه ایدرو به دلیل محدودیتهای مالی دولت و همچنین واگذاری تکالیف ضروری توس//عه کشور به این س//ازمان بهدنبال راهی برای تامین منابع مال//ی از روشه//ای دیگر ازجمله صندوق توس//عه ملی بود که خوشبختانه با حمایتها و پشتیبانیهای وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تصویب این ماده قانونی این امر محقق شد.

کیانیبختی//اری اظهار امی//دواری کرد با تصوی//ب این ماده س//ازمانهای توس//عهای میتوانند از فرص//ت پیشآمده برای توسعه مناطق محروم استفاده و بهعنوان موتور محرک صنعت، معدن و تجارت برای رشد اقتصاد ملی نقشی موثر ایفا کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.