0۱میلیون کارگر حاشیهنشین بیمه شدند

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

وزیر تع//اون، کار و رف//اه اجتماعی و جانش//ین س//تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اس//تان خراس//ان شمالی گفت: ۰۱میلیون کارگر حاشیهنشین ش//هری ک//ه هی//چ حمای//ت درمانی نداشتند زیر پوشش بیمه قرار گرفتند.

ب//ه گ//زارش ایرنا عل//ی ربیعی روز جمعه در نشس//ت س//تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان ش//مالی اظهار کرد: از این نظر گامهای خوبی برداش//ته شده و امروز هزینه درمان در روستاها به ۷ تا ۰۱درصد رسیده است در حالی که در گذش//ته ۰۷درصد هزینههای درمان را روستاییان متقبل میشدند.

وی با بیان اینکه تا پایان س//ال هی//چ خانوادهای که ۲ فرزند معلول داش//ته باشند بیخانه نخواهند ماند، افزود: در آینده نیز خانهدار کردن خانوادههای معلول و سرپرس//ت خانوار را دنبال میکنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۰۰۷هزار شغل در کش//ور ایجاد کردیم گف//ت: باوجود این، وضعیت اش//تغال در کش//ور ملموس نیس//ت و حتی برخی که از دولت نیز پول میگیرند میگویند از نظر اش//تغال در کشور کاری انجام نشده اس//ت. وی افزود: با جرات و اطمینان میگویم که امسال، سال شکوفایی دولت اس//ت و سال ۶9 سال جهش اقتصادی خواهد ب//ود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده اس//ت گفت: هنوز برخی اقش//ار جامعه قدرت خرید کمتری دارند که قابل قبول نیس//ت و باید در این راس//تا اقدامات اساس//ی انجام دهیم. وی با بیان اینکه از جایی برداش//ت و در مکان دیگری هزینه کردن اقدامی درست نیست اف//زود: باید برای افزایش قدرت خرید مردم کارهای اساس//ی و زیربنایی و بابرنامه انجام ش//ود تا منجر به افزایش درآمد اقشار مختل//ف ش//ود. وی اظهار کرد: عمق فقر طوری بوده و هس//ت ک//ه تمامی اقدامات انجامش//ده در راس//تای ایجاد اش//تغال و سرمایهگذاری و رشد درآمد خانوار ملموس نبوده است.

وی اشارهای به سیاستهای رفاهی در طول دولت یازدهم کرد و افزود: افزایش حقوقها و افزایش پرداختی مستمریبگیران را داشتهایم و این در حالی است که در گذشته شکاف ۷۶درصدی در این امر ایجاد شده بود.

وی اظهار کرد: ه//زار میلیارد تومان اعتبار برای از بین بردن شکاف حقوقبگیران ازجمله بازنشستگان و سایر گروهها در نظر گرفته ش//ده اس//ت. ربیعی با بیان اینکه بنیهه//ای اقتصادی را مق//اوم کردهایم اف//زود: در طول دولت یازده//م اقدامات خوبی انجام دادهایم و آمارها نیز این امر را نشان میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.