معاف از بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای تسهیالت

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

بنگاهه//ای اقتصادی کوچک و متوس//ط از ش//رط بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای دریافت تسهیالت مستثنا هستند.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی گی//الن گف//ت: توجه ب//ه مصوب//ات کارگروه کش//وری تس//هیل و رف//ع موان//ع تولی//د و با همکاری بانک مرکزی، ش//رکتها و بنگاههای اقتصادی کوچک و متوس//ط از ش//رط بدهی غیرج//اری و چ//ک برگش//تی ب//رای دریافت تسهیالت و تعهدات مستثنا شدهاند.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان گیالن، طهمورث الهوتیاشکوری تصریح کرد: مهمترین چالشهای پیش روی سرمایهگذاران و صنعتگران در زمینه موضوعات بانکی است، از ای//نرو ب//ا توج//ه ب//ه اولویتبن//دی موانع موج//ود و راهکاره//ای ارائهش//ده در زمین//ه اجرای پروژههای اقتصاد مقاومتی، تصمیمات حمایتی جدیدی گرفته شده است.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی گیالن با اش//اره به پرداخت تس//هیالت بانکی ب//ه طرحه//ای نیمهتمام صنعتی با پیش//رفت بی//ش از 06درص//د تصریح کرد: ب//ا توجه به مصوب//ات کارگروه ملی تس//هیل و رفع موانع تولید و با همکاری بانک مرکزی، محل اجرای طرحه//ای صنعت//ی و تولیدی، ماش//ینآالت و دفترچههای قرارداد ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تانها ی//ا ضمانتنامههای صندوق حمایتی و بیمهنامههای دولتی بهعنوان وثیقه مورد پذیرش بانکها و موسسات اعتباری قرار میگیرد.

الهوتیاش//کوری همچنین از مستثنا شدن ش//رکتها و واحدهای کوچک و متوس//ط از ش//رط بده//ی غیرجاری و چک برگش//تی در اعطای تس//هیالت و تعهدات خبر داد و افزود: بنگاههای مشمول این دستورالعمل از شرایط نداش//تن بدهی غیرج//اری، چک برگش//تی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد آییننامه «رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیالت سرمایه در گردش به اش//خاص حقیق//ی و حقوقی از س//وی بانکه//ای دولتی»، ب//رای بهرهمندی از تس//هیالت و تعه//دات مس//تثنا هس//تند و موسس//ات اعتباری میتوانند بدهی غیرجاری کمت//ر از 01میلیارد ریال بنگاههای مش//مول این دس//تورالعمل را به مدت یک سال امهال کنند.

براس//اس قوانی//ن، واحده//ا و بنگاهه//ای اقتص//ادی تولی//دی -صنعتی کوچ//ک دارای تع//داد کارکنان کمتر از 50 نف//ر و بنگاههای اقتصادی متوس//ط دارای تعداد کارکنان بین 50 تا 100 نفر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.