کارخانهای با رازهای فراوان

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

همجواری این کارخانه با کارخانههای سنگبری و فرآوردههای معدنی در ش//هرک صنعتی ش//مسآباد نیز بدون تناسب نیست زیرا 99 درصد م//واد اصلی در نوریتازه از مع//ادن و کارخانههای فرآوری مواد معدنی داخلی تهیه میشود و 60 درصد آن را سیلیس در برگرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.