۸۴۱ دوره آموزشی برای کارآفرینان

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

احسان جوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 148 دوره آموزشی از سوی شرکت شهرکهای صنعتی این استان برگزار شده است.

سال بیست و هشتم

شماره 12

پیاپی 1985

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.