احداث یک ناحیه صنعتی جدید در اردستان

مدیرعامل‹سازمان‹صنایع‹کوچک‹و‹شهر ‹کهای‹صنعتی‹در‹بازدید‹از‹صنایع‹استان‹اصفهان:

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

برخی اشکاالت زیرساختی در شهرک و نواحی صنعتی شهرستان اردس/تان وجود دارد با این حال در جهت اصالح ورودی شهرک و نواحی صنعتی، اتصال به جاده ترانزیت و هویتبخشی به شهرکها و نواحی تصمیماتی گرفته شده اس/ت و در جهت یکنواختی ارائه خدمات و زیباس/ازی ش/هرک صنعتی اردستان واحدهای صنعتی که در خارج از ش/هرک مس/تقر هستند به این ش/هرک صنعتی متصل خواهند شد. ضمن آنکه علی یزدانی، مدیرعامل س/ازمان صنایع کوچک و ش/هرکهای صنعتی ایران در بازدید از صنایع این استان احداث ناحیه صنعتی جدید را به صنعتگران اردستان نوید داد.

زینب عبدی/ بهروز راعی- صنایع کوچک:

اردس//تان ب//ا 54هزار نف//ر جمعی//ت در 118 کیلومتری ش//مال مرکز استان اصفهان قرار دارد. کل مس//احت اراض//ی نواحی و ش//هرک صنعتی شهرستان اردستان افزونبر 232 هکتار است. در حال حاضر قرارداد اح//داث 70 واحد صنعتی در ش//هرکها و نواحی صنعتی این شهرستان منعقد ش//ده و از این تعداد 36 واحد پروانه بهرهبرداری گرفتن//د و تع//دادی نیز ک//ه اقدام به س//اخت و س//از نکردهان//د ق//رارداد آنه//ا باط//ل و زمین به سرمایهگذاران جدید واگذار خواهد شد.

پیشبینی میشود مجموعه این تصمیمات تا 6 ماه آینده عملیاتی ش//ود و از سال آینده با مصوبه مجلس شورای اسالمی شاهد شادابی بیشتری در شهرکهای صنعتی خواهیم بود.

یزدانی با بی//ان اینکه در نواحی صنعتی زواره و مهاباد برای هزینه پرداخت زمین که صرف ایجاد زیرساختها خواهد شد 05درصد تخفیف درنظر گرفته ش//ده اس//ت، تصریح کرد: با تصمیمی که روز پنجش//نبه گرفته شد این تخفیف در شهرک صنعتی اردستان هم اعمال خواهد شد.

‹تصوی/ب‹م/اده‹6‹الیح/ه‹برنامه‹شش/م‹ ‹ توسعه‹

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعت//ی ایران روز پنجش//نبه در س//فر یکروزه خود به اس//تان اصفهان با حضور در ش//هرکهای صنعتی اردس//تان، مهاباد و زواره از روند پیشرفت پروژههای در حال اجرا و مشکالت موجود بازدید کرد و به بررسی و رفع موانع تولید در این واحدها پرداخت.

یزدان//ی در حاش//یه بازدی//د از ی//ک کارخان//ه تولید موتورس//یکلت و ش//هرک صنعتی اردستان و ناحیهه//ای صنعت//ی زواره و مهاب//اد از تواب//ع شهرس//تان کاش//ان در گفتوگو با خبرنگاران به تصویب ماده 6 الیحه برنامه شش//م توسعه کشور از س//وی مجلس ش//ورای اس//المی اش//اره و تصریح ک//رد: برمبنای این مصوبه، از س//ال آین//ده 03درصد از س//هم مالیات ارزشافزوده از س//هم مربوط به ش//هرداریها و دهیاریها ک//ه در عم//ل هیچ ن//وع خدماتی را داخل ش//هرکها و نواح//ی صنعتی نمیدادن//د به مجموعه ش//هرکها و نواحی صنعتی اختصاص یافت.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ای//ران ب//ه تش//کیل بی//ش از 388 خوش//ه صنعتی درجهت حمای//ت از صنایع کوچک اش//اره کرد و گفت: تشکیل این خوش//هها از صنف تا صنایع بزرگ یک اقدام فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است.

یزدان//ی یکی دیگ//ر از اقدامات انجام ش//ده در جه//ت حمای//ت از بنگاههای کوچ//ک را ورود به فرابورس اعالم کرد و ادامه داد: این اقدام از جهت تامین مالی بسیار به نفع بنگاهها است و البته باید محصوالت قابل رقابت و صورتهای مالی بنگاهها مشخص باشد.

وی ب//ه انعق//اد تفاهمنامه ورود ب//ه بورس کاال اش//اره کرد و گفت: اقدام دیگر در جهت آموزش و توجه به امر تحقیق و توس//عه اس//ت که به آن در بنگاههای کوچک بهدلیل هزینهبر بودن کمتر توجه ش//ده در صورت//ی که این به نف//ع بنگاهها است و س//ازمان در این راستا تسهیالتی را فراهم کرده است و امسال هم در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کل کش//ور آموزش 001هزار نفر در برنامه قرار دارد. ‹‹‹ق/رارداد‹نزدی/ک‹ب/ه‹9‹ه/زار‹واح/د‹ صنعتی‹با‹بانک مع//اون وزیر صنع//ت، معدن و تج//ارت گفت: تاکنون در سراسر کشور به بنگاههایی که از طریق سامانه بهینیاب ثبتنام یا مستقیم به بانکها مراجعه کردهاند در راس//تای منوی//ات رهب//ر معظ//م انق//الب و سیاس//تهای دول//ت، در راس//تای تامین نقدینگ//ی و تکمیل ظرفیت بی//ش از 031ه//زار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران ادامه داد: این تس//هیالت به بی//ش از 8 هزار و 800 واح//د صنعتی راک//د که موفق ب//ه عقد ق//رارداد با بانکها ش//دهاند، پرداخت شده است. یزدان//ی اف//زود: ای//ن تس//هیالت ب//رای تامین نقدینگی و فعال شدن بنگاهها پرداخت شد و یک کمیته پایش و نظارتی نیز تش//کیل شد تا نظارت برمصرف صحیح اعتبارات داشته باشد.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه در کل کش//ور بی//ش از 952 ش//هرک و ناحی//ه صنعت//ی وج//ود دارد، خاطرنش//ان کرد: ایجاد و توس//عه زیرس//اختها در قال//ب ش//هرکها و نواحی صنعت//ی و حمایت از صنای//ع در قال//ب طرحهای مختل//ف از اهداف اصل//ی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی در کش//ور است.

مدیرعامل صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ای//ران ابراز کرد: در راس//تای تامین امنیت خاطر سرمایهگذاران و جلوگیری از پراکندگی واحدهای صنعتی، سیاس//ت دولت این اس//ت که واحدهای صنعتی در داخل شهرک و نواحی صنعتی مستقر شوند.

یزدانی ادامه داد: اگر در داخل ش//هرکها زمین برای واگذاری باشد، ادارههای منابع طبیعی خارج از شهرکها نباید زمین واگذار کنند.

وی با بیان اینکه کل مس//احت اراضی نواحی و شهرک صنعتی شهرستان اردستان افزونبر 232 هکتار اس//ت، تصریح کرد: در حال حاضر قرارداد اح//داث 70 واحد صنعتی در ش//هرکها و نواحی صنعتی این شهرستان منعقد شده و از این تعداد 36 واح//د پروانه بهرهب//رداری گرفتند و تعدادی نی//ز که اقدام به ساختوس//از نکردهان//د، قرارداد آنها باطل و به سرمایهگذاران جدید زمین واگذار خواهد شد.

یزدانی به وجود اشکاالت زیرساختی در شهرک و نواح//ی صنعتی این شهرس//تان اش//اره کرد و اف//زود: در جهت اصالح ورودی ش//هرک و نواحی صنعتی، اتصال به جاده ترانزیت و هویتبخش//ی به ش//هرکها و نواحی تصمیماتی گرفته شد و در جهت یکنواختی ارائه خدمات و زیباسازی شهرک صنعتی اردس//تان واحدهای صنعتی که درخارج از ش//هرک مستقر هستند، به این شهرک صنعتی متصل خواهند شد.

قرار شد تا در نخستین جلسه هیاتمدیره

سازمان در دو هفته آینده درباره شهرستان اردستان

نیز تصمیمگیری شود تا همین شرایط و تسهیالت نیز برای واحدهای صنعتی اردستان درنظر گرفته

شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.