توسعه‹کشور،‹مبتن‹یبر‹سیاس ‹تهای‹کلی‹اقتصاد‹مقاومتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

ریی//س امور ش//ورای اقتصاد س//ازمان مدیریت و برنامهریزی کش//ور گف//ت: خوش//بختانه در اجرای بس//یاری از ارکان اقتص//اد مقاومتی ب//ا برنامههای زمانبندی ش//ده پیش رفتهایم و روند مناس//ب و رو به پیشرفتی را شاهد هستیم.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی استان گیالن، مجتبی خالصی در بازدید از توانمندیهای ش//هرک صنعتی الهیجان و آستانه اش//رفیه در استان گیالن، با بیان اهداف اقتصاد مقاومتی در راستای اعتالی خودکفایی و رونق اقتصادی کشور تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی دارای 3 هدف رش//د اقتصادی، کاهش آسیبپذیری اقتصاد از تکانهها و عوامل بیرونی و نیز دس//تیابی به اهداف چشمانداز بلندمدت کشور است.

خالصی، توس//عهیافتگی و دس//تیابی ب//ه جایگاه نخست اقتصادی و علمی در منطقه و جهان اسالم را اهداف چشمانداز 02ساله کشور عنوان کرد.

ریی//س امور ش//ورای اقتصاد س//ازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تصریح کرد: هماکنون سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قالب برنامههای کوتاهمدت، دنبال میشود و مهمترین هدف کشور در این راستا رسیدن به اقتصادی باثبات و پایدار است.

خالصی با اش//اره به ابالغ 24 فرمان سیاس//تهای کل//ی اقتص//اد مقاومت//ی در چارچ//وب برنامههای دوازدهگانه به 23 دس//تگاه کشوری تصریح کرد: در راس//تای فرمایشات رهبر معظم انقالب برای اجرای سیاس//تهای اقتصاد مقاومتی، 121 پروژه از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب شده که این پروژهها در حوزه وزارتخانهها و به دنبال آن، در سطح کش//ور و بین دستگاههای اس//تانی متناظر تعریف و ابالغ شده است.

ریی//س امور ش//ورای اقتصاد س//ازمان مدیریت و برنامهریزی کش//ور تصری//ح ک//رد: برنامههای ملی ارتقای بهرهوری، پیشبرد برونگرایی اقتصادی شامل توس//عه صادرات غیرنفتی، برنام//ه ملی ارتقای توان تولید ملی و برنامه مل//ی عدالتبنیان کردن اقتصاد و توس//عه عدالت اجتماعی از جمل//ه زیربرنامههای دوازدهگانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.

خالصی همچنین قطع وابس//تگی به بودجه نفت، توسعه اقتصاد دانشبنیان، شفافسازی و سالمسازی اقتصاد، توس//عه ظرفیت تولید نف//ت و گاز و تکمیل زنجی//ره پاییندس//تی و ب//ازار آن، هدفمندس//ازی یارانهه//ا، ملی ک//ردن اقتصاد و سیاس//تهای پولی و ارزی، برق//راری انضباط مال//ی در بخش عمومی و گفتمانس//ازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی را از دیگر محورهای این برنامه مصوب س//تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور عنوان کرد.

وی در ادامه مهمترین مولفههای اقتصاد مقاومتی را اقتص//ادی مبتنیبر مردم و اثرگ//ذاری جدیتر و پررنگتر نقش مردم در حوزه اقتصاد عنوان کرد.

ریی//س امور ش//ورای اقتصاد س//ازمان مدیریت و برنامهری//زی کش//ور در ادام//ه با بیان رص//د میزان عملکرد و اجرای برنامههای زمانبندی شده ویژه هر دس//تگاه اجرایی تصریح کرد: با توجه به گزارش//ات و آماره//ای مربوط به عملکرد دس//تگاههای مختلف سراسر کشور در حوزه سیاستهای اقتصاد مقاومتی، خوشبختانه در بسیاری از موارد مطابق با برنامههای زمانبندی ش//ده اقتصاد مقاومتی پی//ش رفتهایم و روند مناسب و رو به پیشرفتی را شاهد هستیم.

خالصی هدف از س//فر به گیالن را بررسی عملکرد کارگ//روه اقتص//اد مقاومتی در اس//تان برش//مرد و افزود: عملکرد کارگروه رفع موانع تولید در راس//تای برنامهه//ای اقتص//اد مقاومتی در س//طح کش//ور و استانها پیگیری میشود.

وی تصریح کرد: گزارش//ات کارگروههای اس//تانی بهطور مس//تمر به دبیرخانه مرکزی س//تاد ش//ورای اقتصاد مقاومتی واصل میشود.

گفتنی اس//ت، رییس امور شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کش//ور در س//فر به گیالن و آش//نایی با توانمندیه//ای تولی//دی و صنعتی این اس//تان، از واحده//ای صنعتی ش//یرینگوهران وارنا در ش//هرک صنعتی الهیجان، کارخانه پالتس//ازان کادوس در ش//هرک صنعتی آستانه اشرفیه، کارخانه بادام خشککنی آس//تانه در منطقه دهسر، کارخانه پارسخ//زر نق//ره و پارس ش//هاب نقره در ش//هرک صنعتی نقرهده آستانه اشرفیه بازدید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.