۸۴۱ دوره آموزشی برای کارآفرینان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی گفت: از ابتدای امس//ال تاکنون 148 دوره آموزش//ی از سوی شرکت شهرکهای صنعتی این استان برگزار شده است.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانغربی، احسان جوی با بیان این مطل//ب افزود: با برگ//زاری این تعداد دوره آموزش//ی به 4 هزار و 520 نف//ر از مدیران و کارشناس//ان واحده//ای صنعتی و نیز کارآفرینان و س//رمایهگذاران در 3 حوزه مدیریتی، کارآفرینی و مهارتی آموزشهای الزم داده شده است.

وی با اش//اره ب//ه اینکه هدف از برگزاری دورههای آموزش//ی، ارتقای س//طح دانش و مهارت فعاالن بخش صنعت و تولید اعم از مدی//ران واحدهای صنعتی و مدی//ران و کارگران بخش تولید در ش//هرکها و نواحی صنعتی استان اس//ت، افزود: با برگزاری 148 دوره آموزش//ی در مجم//وع بیش از 31 ه//زار و 200 نفر س//اعت دوره در امسال از س//وی معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی برگزار شده است.

رییس هیاتمدیره شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی با اشاره به اینکه از ابتدا تاکنون در مجموع 826 دوره آموزشی از سوی این شرکت برگزار شده است، گفت: با برگزاری این تعداد دوره آموزش//ی نزدیک به 62هزار نفر در این دورهها حضور بهم رساندهاند و از آموزشهای ارائه شده برخوردار شدهاند.

جوی با اش//اره به راهاندازی س//ایت آم//وزش مجازی صنایع کوچک از طرف ش//رکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانغربی گف//ت: ارائه مدرک معتبر بهصورت رای//گان از مزایای ثبتنام و بهرهگیری از دورههای این سایت آموزشی است که عالقهمندان میتوانند با مراجعه به سایت www.sme4u.ir برای ثبتنام و بهرهبرداری از مطالب این سایت اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.