هماندیشی صنعتی در ایالم

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایالم از برگزاری جلسه هماندیشی با بانک توسعه تعاون استان خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان ای//الم، مرتضی دارای//ی گفت: در راس//تای اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی و اعطای کمکهای فن//ی و اعتب//اری و با هدف تامین مال//ی و حمایت از واحدهای تولیدی و اصناف مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و صنفی استان جلسهای با حضور مدیر بانک توسعه تعاون استان، رییس ش//عبه مرکزی این بانک، معاون برنامهریزی و توس//عه منابع و مدیرمالی و ذیحسابی شرکت شهرکهای صنعتی ایالم برگزار شد.

دارایی بیان کرد: دعوت از مدیر امور بانک توسعه تعاون استان در جلس//ات و کارگروهه//ای پایش و رون//ق واحدهای صنعتی، انعق//اد تفاهمنام//ه برای اعط//ای تس//هیالت و کمکهای فنی و اعتباری ب//ه واحدهای صنعتی و صنفی، پرداخت تس//هیالت مجدد به واحدهای صنعتی بدهکار ...و از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه بود.

وی گف//ت: نگاه مدیران بانکهای عامل در دولت تدبیر و امید برای کمک به پویایی بخش صنعت و رونق کسبوکار در مقایسه با گذشته تفاوت کرده و همگام با سایر مسئوالن دولتی توجه و تمرکز خود را بر رفع موانع و مشکالت پیش روی تولید معطوف داشتهاند.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی ایالم اظهار امیدواری کرد که مدیران ارشد بانک توسعه تعاون استان به منظور تحقق رویکرده//ا و جهتگیریهای اقتصادی دولت یازدهم و مدیریت ارش//د استان و برای شتاببخش//ی و توسعه صنعتی و کمک به تح//رک و پویایی واحدهای تولیدی همچنین برای اش//تغالزایی جوانان همکاری، تعامل و همافزایی بیشتری داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.