بارگذاری اطالعات ۷۲ شهرک و ناحیه صنعتی یزد در سامانه

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان یزد از اجرای سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( در همه شهرکها و نواحی صنعتی خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان یزد، سیدمسعود عظیمی در بازدید از ش//هرک صنعتی یزد گفت: با راهان//دازی و اجرایی کردن این سیس//تم، س//رمایهگذاران جدید میتوانن//د از آخرین اطالعات وضعی//ت واگذاری زمین به ص//ورت آنالین و با دقت باال آگاهی یابند.

عظیمی افزود: اطالعات موجود در شهرکها و نواحی صنعتی در زمین//ه واگذاری قطعات و مالکیت آن اس//ت از این رو برای شفافسازی و مشتریمداری در امر واگذاری وجود یک سیستم جامع برای مدیریت و پردازش اطالعات مکانی باید مدنظر گرفته شود.

وی تصریح ک//رد: به منظور ایجاد آس//انی در واگذاری زمین به س//رمایهگذاران، راهاندازی یک سیس//تم جام//ع و متمرکز با قابلیت دسترسی به اطالعات دقیق از مختصات، مساحت، فعال ی//ا غیرفعال بودن واحد، وضعیت امکانات زیربنایی موجود مانند آب، برق، گاز و مخابرات ضروری اس//ت ک//ه این مهم با اجرای سامانه GIS دستیافتنی شده است.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان یزد گفت: پس از اجرای کامل این سیس//تم، اطالع//ات تمام زمینها و امکانات موج//ود در ش//هرکها و نواحی صنعتی به ص//ورت عملیاتی از طریق س//ایت ‪http: //gis.isipo.ir‬ دراختیار س//رمایهگذاران قرار خواهد گرفت تا با آگاه//ی از اطالعات موجود بتوانند برای سرمایهگذارای مناسب اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.