5هزار میلیارد تومان فعالیت راهسازی در استان تهران

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: ۵هزار میلیارد تومان فعالیتهای راهسازی در استان تهران در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوس//یما، نادر محمدزاده گفت: ۵هزار میلیارد تومان فعالیتهای راهس//ازی در اس//تان تهران در حال انجام است که ۴هزار میلیارد تومان آن را شرکت ساخت و توسعه حملونقل و هزار میلیارد تومان دیگر را راه و شهرسازی استان تهران اجرا میکند.

وی افزود: مهمترین طرحهای راهس//ازی در حوزه راه و شهرس//ازی اس//تان تهران، کمربندی اسالمش//هر، کمربندی پاکدش//ت و کمربن//دی دماوند و چند تقاطع غیرهمسطح است. وی به اجرای ۰۲۳هزار واحد مسکن مهر در شهرهای استان تهران در چند سال گذشته تاکنون اشاره کرد و گفت: ۱۰۱هزار واحد آن در ش//هرهای باالی ۵۲هزار نفر جمعیت بوده که ۲۹هزار واحد آن تکمیل شده است. محمدزاده افزود: در شهر جدید پرند ساخت ۵۹هزار واحد آغاز شده بود که ۰۶هزار واحد آن تکمیل ش//د و ۵۳هزار واحد آن در مرحله نهایی اس//ت که دستگاه خدماترسان باید زیرساختها را آماده کند. وی گفت: طرح مسکن مهر پرند باید تا پایان دولت به بهرهبرداری برسد.

محمدزاده افزود: در ش//هر جدید پردیس نیز س//اخت ۴۷هزار واحد آغاز شده بود که ۰۱هزار واحد آن تکمیل ش//ده و ۰۴هزار واحد آماده واگذاری اس//ت که دستگاههای خدماترسان باید زیرساختهای آن را فراهم کنند.

وی گف//ت: بی//ش از هزار میلیارد تومان، راه و شهرس//ازی برای آمادهس//ازی زیرساختهای شهر پردیس هزینه کرده است و به همین میزان نیز نیاز است.

محمدزاده افزود: در شهرهای زیر ۵۲هزار نفر جمعیت که بنیاد مسکن متولی ساخت مسکن مهر در آنها بوده است بیشتر واحدها واگذار شده و تا پایان دولت یازدهم باقی واحدها واگذار خواهد شد.

وی گفت: ۷ تا ۸هزار هکتار بافت فرسوده و ۶هزار هکتار سکونتگاه رسمی در اس//تان تهران وجود دارد. محمدزاده افزود: تاکنون ۵۱هزار پرونده برای دریافت تسهیالت به بانکها معرفی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.