افتتاح 6 پروژه راه روستایی بوشهر در دهه فجر

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

فرزاد رستمی مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر گفت: ۴۱ پروژه راه روس//تایی در این استان در دست اجراست که از این تعداد ۶ پروژه در دهه فجر افتتاح میش//ود. وی همچنین از پیشرفت ۰۵درصدی س//اخت بزرگراه اهرم-برازجان خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت ب//ه نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرس//ازی، مدیر کل راه و شهرسازی بوشهر با بیان اینکه ۴۱پروژه احداث و بهس//ازی راه روستایی در بوشهر درحال انجام اس//ت، ادام//ه داد: عملی//ات محور ش//بانکارهگلدش//ت به طول ۷کیلومتر ۵۹درصد پیشرفت کرده و در دهه فجر به بهرهبرداری میرسد.

رس//تمی با بیان اینکه عملی//ات خاکبرداری ب//رای احداث قطعه س//وم راه روس//تایی میانی دیر ب//ه ط//ول ۶ کیلومتر ۵۴درصد پیش//رفت کرده اس//ت، گفت: احداث راه روستایی طلحهشاهپس//رمرد به طول ۴کیلومت//ر نیز ۲۹درصد پیش//رفت کرده که رو به اتمام است و دهه فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت ۵۷درصدی احداث راه روس//تایی گردنه گچ و افتتاح آن در دهه فجر عنوان کرد: عملیات احداث ابنیه فنی محور ریز-سرچش//مه-باغان ۰۹درصد پیشرفت کرده و تکمیل ابنی//ه فنی قطعه دوم این محور به پیشرفت ۲۳درصدی رسیده است. همچنین احداث راه روس//تایی چهلزرعی به س//میعا به طول ۲/۵کیلومتر ۸۴درصد رشد کرده است.

مدیرکل راه و شهرس//ازی بوش//هر همچنین گف//ت: عملیات تعری//ض قطعه نخس//ت محور گزدراز-چاهحس//ین جمال به ط//ول ۷کیلومتر همراه با احداث ۳ دستگاه ابنیه فنی به پیشرفت ۵۱درصدی رس//یده و دهه فجر ش//اهد افتتاح پل ۵دهان//ه ۳متری در محور گلکی-ش//ورکی خواهیم بود که تاکنون به پیشرفت ۵۷درصدی رسیده است.

وی افزود: دو پروژه روس//تایی دیگر در دست اجرا در بوش//هر ش//امل احداث دیوار حفاظتی هدایت آب در محور نمازگاه-تنگ ارم است که تنها ۲ درصد پیشرفت داشته و دیگری تعریض و بهسازی محور روستایی گاوسفید-مال محمود به طول ۳ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۵۵درصد است.

رس//تمی با بیان اینکه بوش//هر از استانهای برتر کشور ازنظر برخورداری از راههای روستایی آسفالته است، گفت: طول کل راههای روستایی استان ۶۹۲۲ کیلومتر است که ۵۷۵۱ کیلومتر آس//فالته و باق//ی راه شوس//ه و خاک//ی اس//ت. ۹۹درصد روس//تاهای باالی ۰۲ خانوار اس//تان دارای راه آس//فالته هس//تند که تنها ۳ روستای ب//االی ۰۲ خانوار ش//امل سرچش//مه، باغتاج و بنبید بدون راه روس//تایی هستند. ضمن اینکه ط//ول موردنیاز ب//رای تکمیل راههای آس//فالته روستایی(روستای سرچشمه) باالی ۰۵ خانوار، ۷۱ کیلومت//ر اس//ت که تا پایان امس//ال محقق خواهد ش//د. مدیرکل راه و شهرس//ازی بوشهر تاکی//د کرد: در ابت//دای دول//ت یازدهم ۵۶۱۲ کیلومتر راه روس//تایی در اس//تان داش//تیم که اکنون به ۶۹۲۲ کیلومتر رسیده است. در دولت یازدهم ۱۳۱ کیلومتر راه روس//تایی در اس//تان افتتاح ش//ده و تا پایان امسال ۰۳ کیلومتر دیگر افتتاح میشود و ۰۲ کیلومتر نیز تا شهریور ۶۹ قابل افتتاح است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.