حمل ۰۰۳۳ مسافر با کشتی جدید آلمان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

آلمان کش//تی کروز جدید را که برای خط کروز آسیایی ساخته است، به آب انداخت.

به گزارش مانا، کش//تی کروز جدید موس//وم ب//ه «ورد دیریم» که در کشتیسازی «می یر ورف» آلمان ساخته شده است به آب انداخته شد.

کشتی کروز جدید با ظرفیت ۰۰۳/۱۵۱ تن و طول و عرض به ترتیب ۵۳/۵۳۳ و ۹/۷۳ متر، قابلیت حمل ۳هزار و۰۰۳ مسافر را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.