بسترها برای سرمایهگذاری بخش خصوصی آماده است

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

محمد سعیدنژاد، رییس سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت: تاکنون اقدامات مهمی را برای تس//هیل ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی انجام دادهایم و اعتقاد داریم تسهیلکننده مسیر سرمایهگذاری خصوصی هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.