باید توسعه زیرساختها را درون اقتصاد ملی ببریم

وزیر راهو شهرسازی:

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

سال بیست و هشتم

شماره 12

پیاپی 1985

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.