باید توسعه زیرساختها را درون اقتصاد ملی ببریم

وزیر راه و شهرسازی در آیین پایانی نمایشگاه حملونقل و صنایع وابسته عنوان کرد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

عباس آخون//دی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این نکته که تنها ۰۸میلیارد تومان یعنی یک درصد از بودجه امس//ال به وزارت راه و شهرس//ازی اختصاصیافته اس//ت، گفت: میخواهیم توسعه زیرس//اختها را درون اقتصاد ملی ببری//م و ب//رای این اتفاق اقتصاد باید هزینه برگش//ت س//رمایه را تامین کند. به گزارش گس//ترش صنعت، آخون//دی در مراس//م اختتامیه نخس//تین نمایش//گاه راهس//ازی، راهداری، حملونقل و صنایع وابسته پس از اس//تماع سخنان ۶ تن از روسای انجمنهای صنفی در س//خنانی بر ضرورت تغییر نگرش به توسعه ایران و مدیریت اقتصاد کشور تاکید کرد. وزیر راه و شهرسازی ابتدا با اش//اره به سخنرانی یکی از روسای انجمنهای صنفی گفت: دبیر انجمن ش//رکتهای راهس//ازی که تمام عمر خود را در کش//ور ص//رف آبادانی ایران کرده به نکات مهمی اش//اره کرده است و شما نیز مانند وی ارزش و قدر آنچه را که در توسعه انجام شده؛ در حوزه بن//ادر، جاده، فرودگاه و ریل میدانید. به همین خاطر مهندس آزاد نگران نحوه نگهداری این سرمایههاست. آخوندی تاکید کرد: نکته مهم سهم درست و دقیق در اقتص//اد ایران و آینده آن اس//ت که همه ما چه دولتی و چ//ه مهندس//ان و صاحبان بخشه//ای حملونقلی و خدمات//ی بای//د به این س//هم برس//یم. وزی//ر راه و شهرس//ازی بابیان اینکه بودجه ابالغی امس//ال وزارت راه و شهرسازی ۰۰۷۷میلیارد تومان است گفت: تنها ۰۸میلیارد تومان یعنی ی//ک درصد بودجه اختصاص یافته و اعتبار اس//ناد خزانه نی//ز ۰۶۵۲میلیارد تومان اس//ت. وی افزود: ای//ن واقعیت اقتصاد ایران اس//ت و نکته مهم اینجاس//ت که وقتی ای//ن ارقام را میبینیم چه چیزی از آینده در ذهن ما ش//کل میگیرد. کشور ما نیازمند تغییر نگرش اس//ت و برای رس//یدن به این مهم با هزاران مش//کل و مقاومت مواجه هس//تیم. این مقام مسئول افزود: از طرف دیگر امسال بودجه کشور ۰۲۳هزار میلیارد تومان بس//ته ش//د که تنها ۷۵هزار میلیارد آن عمرانی اس//ت. زمانی بحث بود که نس//بت اعتب//ارات جاری و عمرانی به نفع اعتبار عمرانی تغییر پی//دا کند ولی در عمل میبینیم که اعتبار عمرانی رو به کاهش است. پرسش اینجاست که آیا میتوان آنچه را هزینه میشود برگرداند و آیا افزایش حقوق و یارانه قابل بازگشت است؟ اما متاسفانه شاهدیم که اعتبارات عمرانی کاهش مییابن//د. وی تصریح کرد: بنده گفتم در حوزه مس//کن ک//ه تامین صد درص//د آن به عهده بخش خصوصی بوده باید به این بخش واگذار ش//ود تا برای دولت هزینه مضاعفی ایجاد نشود و تاکنون تاوان آن را داده و میده//م ام//ا به مفهوم آن نیس//ت که ما مهندس//ان، دولتمردان و مردم نسبت به آینده عمران کش//ور بیتوجهیم بلکه این تغییر نگرش به معنای آن است که باید منبع تامین مالی عمران را در کل اقتصاد و نه تنها بودجه بگنجانی//م چه در حوزه راه، چه بندر و چه هوایی و ریل//ی ...و باید از درون، اقتصاد ایران را آباد کنیم و اگر قرار باشد وابسته به بودجه ملی باشیم باید بدانیم ظرفیت آن به دلیل انواع هزینههای سربار ج//اری رو به کاهش اس//ت. به همی//ن دلیل عالوه بر حوزه آزادراهها به خصوصیسازی توسعه بنادر چابهار و شهیدرجایی اقدام و نیز توسعه فرودگاه امام خمینی را از بودجه عمومی خارج کرده و توسعه ریلی کرمانس//یرجان را به بخ//ش خصوصی واگذار کردیم.

آخون//دی تصری//ح ک//رد: میخواهیم توس//عه زیرس//اختها را درون اقتص//اد مل//ی ببریم و ب//رای این اتف//اق اقتصاد باید هزینه برگش//ت س//رمایه را تامین کند. وزی//ر راه و شهرس//ازی بیان کرد: در ح//وزه آزادراهها تصری//ح کردهام که ح//ق مداخله در م//دل اقتصادی بخش خصوص//ی را نداری//م و نمیتوانی//م پز خدم//ت دیگری را بدهیم و به پیامد آن نیز متوجه هس//تم. اگر س//رمایهگذاری را ب//ه بخش خصوصی میس//پاریم باید بازگش//ت س//رمایه نیز متعلق به بخش خصوصی باش//د چون سیستم یکطرفه نیست. وی همچنین به نوسازی ۵۶هزار کامیون باالی ۵۳سال و نوسازی ناوگان جادهای و ریلی اش//اره ک//رد و گفت: در تمام حوزههای حملونقل و لجس//تیک اعتقاد داریم امکان سرمایهگذاری دولتی در حملونقل نیس//ت و باید به س//متی برویم که بتوانیم در محیط اقتصاد بازار قدرت رقابت با همتاهای خارجی را پیدا کنیم. اگر الینر ما نتواند به رقابت بپردازد س//هم آن از صنعت دریایی دنیا چه میشود و اگر عمر هواپیماهای ما ۳۲سال باش//د چه سهمی از صنعت هوانوردی دنیا داریم. م//ا باید جرات کنیم ک//ه ۰۰۲ هواپیما را وارد کش//ور کنیم که با سایر کشورهای جهان رقابت کنند و اگ//ر میخواهیم در صنعت ریل//ی رقابت کنیم باید به سیس//تمهای پرس//رعت، دوخطه و اتصال به شبکه آس//یا مجهز ش//وند. آخوندی تاکید کرد: بهطور کامل آمادهام که به ش//کلی دیگر وزارتخانه را اداره کنم ولی یک دس//ت صدا ندارد و باید در محیط اقتصادی ایران چ//ه خصوصی، چه مالی، چه گمرکی و چه بانکی این تغییر ایجاد شود و به سمتی برویم که بخش خصوصی قدرت تامین مالی را با حمایت بانکها داش//ته باش//د و ب//ه جرات میگوی//م که پایان دوران دولتس//االری اقتصادی فرا رسیده است هرچند عدهای در این زمینه مقاومت میکنند اما معتقدم کس//ی موفق است که به این سهم رسیده باش//د. وی همچنین با بیان اینکه از برگزاری هفت//ه حملونقل از س//وی بخش خصوصی اس//تقبال میکنی//م و امیدواریم نمایش//گاه بعدی را بخ//ش خصوصی برگزار کند، به قانون مبارزه با قاچاق هم اش//اره کرد و گفت: س//ال ۲۹ راج//ع به موانع این قان//ون مکاتباتی را در س//طح دول//ت و مراجع قانونی داش//تیم که بهدلیل نب//ود حمایت بخش خصوصی به نتیجهای نرس//ید اما امروز آماده هرگونه همکاری با ش//ما در این زمینه هس//تم. در این مراس//م همچنین پوس//تر دومین نمایشگاه راهسازی، راهداری، حملونقل و صنایع وابس//ته که قرار است ۶۲ تا ۹۲ آذر ۶۹۳۱ برگزار ش//ود بهوسیله وزیر راه و شهرس//ازی امضا ش//د و تندیس و لوح تقدیر نمایشگاه به علی آزاد رییس انجمن راهسازی، بهروز مرادی مدیرعامل شرکت عقابافش//ان، حج//ت نق//وی مدیرعامل ش//رکت نفت و گاز محمدیان و همچنین نماینده قرارگاه س//ازندگی خاتماالنبیا و مدیرعامل آزادراه خلیجفارس اعطا شد و در بخش دولتی نیز مدیران روابط عمومی س//ازمان راهداری و حملونقل جادهای، س//ازمان بن//ادر و دریان//وردی، ش//رکت س//اخت و زیربناهای حملونقل، راهآهن جمهوری اسالمی، شهر فرودگاهی، راه و شهرسازی استان تهران و راه و شهرسازی استان آذربایجانشرقی تقدیر شدند.

رد معافیت گمرک ‹

سیدحس//ن موس//وینژاد، ریی//س هیاتمدیره انجمن صنفی ش//رکتهای ریلی رجا در مراس//م اختتامیه نخس//تین نمایش//گاه راهداری، راهسازی، حملونقل و صنایع وابسته عنوان ک//رد: متاس//فانه فعالیتهای جدی توس//عه و ارتقای کیفیت ریلی کش//ور به ص//ورت ناجوانمردانه و دور از صداقت زیر س//وال رفته ک//ه باید از این امر جلوگیری شود. به گزارش گسترش صنعت، وی تاکید کرد: باید به خصوصیسازی صنعت ریلی بپردازیم اما این امر به این معنی نیس//ت که دولت تمام هزینهها را به بخش خصوصی سپرده بلکه میخواهیم ساختار تجاریسازی موردتوجه قرار گیرد. موس//وینژاد تاکید کرد: نیازمند تغییر س//اختار بخش ریلی هس//تیم و همچنین باید ۰۰۵۱ تا ۲هزار واگن مس//افری و ۶ه//زار واگن باری به مجموعه ریلی ما اضافه ش//ود. همچنین الزم است صنع//ت ریلی در کنار حملونقل ریلی باش//د و بخش دولت//ی از ظرفیتهای اضافی اس//تفاده کن//د. در این مراسم مقصود اسعدیسامانی دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با تقدی//ر از توجه ویژه دولت پس از برجام به ش//رکتهای هواپیمایی گفت: تح//والت مثبتی در ی//ک س//ال و نیم گذش//ته رخ داده ام//ا در حوزههای خارج از مجموعه وزارتخانه با مشکالت گمرکی مواجه هستیم که قطعات هواپیماها مشمول معافیت نیستند و نیز قانون ارزشافزوده و عوارض ش//هرداری برای ما مشکلساز شده اس//ت. همچنین حسین احمدیزاده رییس هیاتمدیره کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایان موسسات و شرکتهای حملونقل داخلی کاالی کش//ور با بی//ان اینکه بی//ش از ۰۹درصد نقش حملونقل کاال و مس//افر داخلی و بینالمللی کش//ور ب//ه عهده بخش خصوصی اس//ت بر ض//رورت افزایش اختیارات شرکتهای حملونقل خصوصی تاکید کرد و گفت: متاسفانه امروز اگر راننده تخلف کند یا مشکالتی در صدور مجوز باش//د بار آن را شرکتهای خصوصی ب//ه عهده دارند بدون اینکه نقش مدیریتی و اقتصادی داشته باشند و الزم است امور بهطور واقعی و کامل به تشکلهای صنفی واگذار شود که بازوهای اصلی دولت هستند. مسعود پلمهر، رییس فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران نیز در این مراسم در سخنانش بر این ام//ر تاکید کرد که الزم اس//ت دولت بخش خصوصی را از خ//ود بداند و امور مدیریتی و تصمیمس//ازی را به بخش خصوصی بس//پارد. وی همچنین به مش//کالت هزینههای تامین اجتماعی و تعرفههای گمرکی اشاره کرد و از وزیر راه وشهرس//ازی خواس//ت در این زمینه تدابی//ری بیندیش//د. همچنین یون//س جاوید، رییس هیاتمدیره انجمن صنفی حملونقل بینالمللی ایران با بیان اینک//ه بدون توجه به اج//زای مختلف تجارت و بازرگانی، حملونقل موفق نیس//ت، گفت: متاسفانه در بس//ته حملونقل برای برنامه شش//م توسعه فقط ب//ه عناصر داخلی توجه ش//ده و حوزههایی چون امور گمرکی، ترانزیت، مالی//ات، ارزشافزوده و قراردادهای تجارت بینالمللی مغفول ماندهاند.

وی همچنی//ن پیش//نهاد ک//رد وزارت حملونق//ل تش//کیل ش//ود و تا زمان تش//کیل این وزارتخانه تمام امور ترانزیت در معاونتی مس//تقل یا سازمان راهداری متمرکز شود.

علی آزاد، رییس انجمن راهسازی نیز از دیگر مدیران حاضر در این مراس//م بود و در س//خنانش بر ضرورت افزای//ش بودجهه//ای عمرانی حوزه راه و شهرس//ازی تاکید و درخواس//ت کرد وزیر راه و شهرسازی منشور مسئولیت اجتماعی را ارائه دهد و آن را اجرایی کند.

بنده گفتم در حوزه مسکن که تامین صد درصد آن به عهده بخش خصوصی بوده باید به این بخش واگذار شود تا برای دولت هزینه مضاعفی ایجاد نشود و تاکنون تاوان آن را داده و میدهم اما به مفهوم

آن نیست که ما مهندسان، دولتمردان و مردم نسبت به آینده عمران کشور بیتوجهیم بلکه این تغییر نگرش به معنای آن است که باید منبع تامین مالی عمران را در کل اقتصاد و نه تنها

بودجه بگنجانیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.