بسترها برای سرمایهگذاری بخش خصوصی آماده است

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

محمد س//عیدنژاد، رییس س//ازمان بن//ادر و دریانوردی کش//ور ب//ا اعالم حمایت سازمان بنادر از سرمایهگذاری بخش خصوصی در بن//ادر ایران، این مهم را در کنار توسعه سواحل مکران شعاری ملی خواند و گفت: در راستای تحکیم این سیاست، مقررات مجلس در حمای//ت از بخ//ش خصوصی باید شفاف باشد.

به گزارش ایرنا، محمد س//عیدنژاد در جمع مدیران کل بنادر شمالی و جنوبی کشور، استانداران شهرهای بندری، نمایندگان مجل//س و مدی//ران و فعاالن عرص//ه دریانوردی، ب//ا بیان اینکه س//ازمان بنادر محور توس//عه فعالیتهای خود را در س//الهای گذش//ته حضور بخش خصوصی قرار داده اس//ت، گفت: تاکنون اقدام//ات مهم//ی را برای تس//هیل ورود س//رمایهگذاران بخش خصوص//ی انجام دادهایم و اعتقاد داریم تس//هیلکننده مس//یر سرمایهگذاری خصوصی هستیم.

وی ادام//ه داد: واقعیت این اس//ت که امروز موضوع توس//عه دریامحور و توس//عه مکران شعار ملی اس//ت، امروز خوشبختانه توس//عه دریامح//ور م//ورد تاکید تمام مقامات کش//ور اس//ت و از آن در مجل//س حمای//ت میش//ود. ریی//س س//ازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ضرورت وجود قوانینی برای ورود آسانتر بخ//ش خصوصی ب//ه پروژههای بن//دری گفت: باید بس//ترهای س//رمایهگذاری بخش خصوصی چه داخلی و چه خارجی فراهم شود. باید به صورت شفاف حمایت از بخش خصوصی در قوانین مجلس دیده ش//ود. به گفته س//عیدنژاد ایجاد بسترهای مناسب برای ج//ذب و ورود س//رمایهگذار خصوصی داخل//ی و خارجی موردتاکید دولت اس//ت و خوش//بختانه امسال کشور در شرایط بهتری برای جذب سرمایهگذار قرار داشته است.

س//عیدنژاد با اش//اره به تاثیرات برجام در حوزه بندری، گفت: پس از برجام شاهد تحوالت جدی در حوزه بنادر بودهایم. هجوم سرمایهگذاران خارجی به پروژههای بندری و دریایی ادامه دارد و ای//ن مهم از ثمرات برجام اس//ت. درعین حال بس//ترها برای سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز آماده است.

مع//اون وزیر راه و شهرس//ازی ادامه داد: ش//رط ما برای ورود س//رمایهگذاران خارج//ی تعری//ف پروژهه//ای مش//ترک بی//ن ش//رکتهای ایرانی و خارجی اس//ت بنابراین شرکتهای ایرانی هم میتوانند از مجموعه امکانات سرمایهگذاران خارجی استفاده کنند. س//عیدنژاد با بیان اینکه فراخوان مناقصه پایانههای یک و دو بندر ش//هید رجایی در دس//ت اجراس//ت، ادامه داد: شرط ما برای ورود س//رمایهگذاران خارجی انتقال دانش و فناوری روز و ایجاد ارزش افزوده است. وی با اشاره به عملکرد تخلیه و باربری در بن//ادر ایران، گفت: تاکنون ۰۲۲میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی و غیرنفتی در بنادر کش//ور انجام ش//ده اس//ت که شاهد رشد ۲۲درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذش//ته بودیم. سعیدنژاد با اعالم خبر افزایش میزان صادرات از بنادر ایران نس//بت به رقم واردات گفت: همچنین تاکنون شاهد تردد ۸۳هزار ش//ناور در بنادر ایران بودیم که در این بخش رشد ۵درصدی را داشتیم. در بخش جابهجایی مسافر نیز با جابهجایی ۳۱ میلیون نفر رشد ۶ درصدی را داشتیم.

مع//اون وزیر راه و شهرس//ازی ادامه داد: س//رمایهگذاریهای س//ازمان در بنادر ایران حدود ۴۶۴هزار میلیارد تومان بوده که ۷هزار و ۰۰۷میلیارد تومان قرارداد منعقد کردهایم.

وی با بیان اینکه ۵۲۷ پروژه در دس//ت اج//را داریم، خبرداد: قرارداد ساخت بندر شهید بهشتی چابهار به ارزش ۰۵۶میلیون دالر ب//ا فاینانس هندی و از محل صندوق توس//عه ملی درحال اجراست. به گفته سعیدنژاد در فاز دوم بندر شهید رجایی شاهد پیشرفت ۱۹درصدی هستیم و خرید تجهیزات بندری آن انجام و نخستین محموله از کشور آلمان بارگیری شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.