مدیریت یکپارچه در بافتهای ناکار آمد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مجید روستا، عضو هیاتمدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ایجاد مش//ارکت بین دس//تگاههای ذیربط در طرحهای بازآفرینی در س//طح ملی و محلی را اصلیترین هدف ستاد ملی بازآفرینی دانست و گفت: براساس این قانون دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری و ش//هرداریها مکلفند نس//بت به ارتقای کیفیت محدودهها و محالت هدف از طریق برنامهای مش//خص و مش//ترک اق//دام کنند. به گزارش گسترش صنعت، این عضو هیاتمدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران سیاس//تگذاری، راهبری، مدیریت یکپارچه، ایجاد وحدت رویه و مشارکت عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی به منظور احیا، بازآفرینی و توانمندسازی بافتهای ناکارآمد ش//هری را از اهداف کالن برگزاری س//تادهای بازآفرینی و کارگروههای زیرمجموعه آن اعالم کرد و گفت: سند ملی راهبردی احیا، بهس//ازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در جلسه هیات وزیران در تاریخ ۶۱/۶/۳۹۳۱ و بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی، کشور، سازمان میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری و شورایعالی استانها و به اس//تناد ماده ۶۱ قانون حمایت از احیا، بهس//ازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۹۸۳۱ به تصویب رسید. روستا افزود: براس//اس این قانون دس//تگاههای عضو س//تاد ملی بازآفرینی شهری و شهرداریها مکلفند نسبت به ارتقای کیفیت محدودهها و محالت هدف از طریق برنامههای بهس//ازی، نوسازی، مقاومسازی و ارتقای دسترسی ب//ه خدمات و بهبود زیرس//اختها با رویکرد محلهمح//ور در چارچوب س//ند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، درباره ساالنه حداقل ۰۷۲ محله از بافتهای ناکارآمد میانی، تاریخی، سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای به نحوی که سرانههای محدودهها و محلههای یادشده در ۰۱س//ال به متوس//ط ش//اخصهای همان شهر ارتقا یاب//د اقدام کنن//د. وی همچنین خبر داد: براس//اس ای//ن قانون ب//ه منظ//ور پیشنگری و پیش//گیری از رشد س//کونتگاههای غیررسمی و حاش//یهای، وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرس//ازی، معاونت عمران و توسعه روستایی ریاستجمهوری و بنیاد مسکن انقالب اسالمی مکلف است تا یکسال از تاریخ الزماالجرا ش//دن این تصویبنامه نسبت به تدوین برنامه برای روس//تاها و آبادیها و ش//هرهای واقع درحریم ش//هرهای کشور که در معرض پذیرش جمعیت و ناکارآمدی در نظام اختصاص زمین هستند، اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.