کاهش ۰۱ درصدی تلفات جادهای استان تهران

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مجیدرضا نصراهللنژاد، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای اس//تان تهران از کاهش ۰۱ درصدی تلفات جادهای اس//تان در ۷ماه امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: ب//ا کاهش ۰۲ نف//ری در این مدت تعداد تلف//ات از ۲۱۲ نفر به ۲۹۱ نفر کاهش یافته اس//ت. مجیدرضا نصراهللنژاد با اش//اره به آخرین وضعیت بخش راهداری و حملونقل جادهای در س//طح اس//تان تهران به ایس//نا گفت: از ۲ه//زار و ۰۵۸کیلومتر راه در سطح استان تهران، ۰۹۹ کیلومتر ش//امل آزادراه، بزرگراه و راه اصلی و هزار و ۰۶۸کیلومتر راههای روستایی میشود. وی افزود: همچنین ش//هر تهران دارای ۴ پایانه مس//افربری و ۴ پایانه در ش//هرهای اسالمشهر، بهارس//تان و ورامین به همراه ۰۹ شرکت مسافربری است که طی ۷ماه امسال ۵۱میلیون مسافر بهوسیله این ش//رکتها جابهجا ش//دهاند. مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای اس//تان تهران با اشاره به سرویسهای موجود در شبکه راههای اس//تان بیان کرد: ۴۳ مجتم//ع خدماتی رفاهی فعال به هم//راه ۵۷ دوربین ثبت تخلف//ات، ۶۱ دوربین نظارت تصویری و ۰۹ دس//تگاه ت//ردد ش//مار بهمنظور پایش سراس//ر جادههای اس//تان نصب هستند. نصراهللنژاد بابیان اینکه ۹۳ راهدارخانه در سطح استان در حال خدمترسانی به مردم و اقدامات راهداری هستند»، گفت: ۰۰۳ راهدار با بهرهمندی از ۰۸۱ دستگاه خودرو سبک و سنگین در این زمینه فعالیت میکنند که سرانجام این تالشها و خدمتها منجر به کاهش ۰۱ درصدی تلفات ناشی از حوادث رانندگی از ۲۱۲ به ۲۹۱ نفر در س//طح جادههای استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.