قطعهسازان «ستارهدار» شوند

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

در راستای بازدیدهای کمیس//یون صنایع و معادن مجلس شورای اس//امی از شهرهای مختلف کش//ور در اس//تان مرکزی با دعوت از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی و شنیدن مشکات و راهکارهای مدیریتی پیش//نهاد شد قشر کارآفرین صنعت و ازجمله قطعهس//ازان بر اس//اس میزان اهمیت حرفهای و تاشی که در جهت کارآفرینی در س//طح کشور انجام میدهند س//تارهدار و دارای نشان خاصی ش//وند که اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی اس//تان مرکزی پیشنهاد کردند این طرح از این استان بهعنوان طرح آزمایش//ی آغاز ش//ود. این س//تارهها به نوعی درجهای نظامی هس//تند که هنگام مراجعه به هر اداره و نهادی، با ارائه کارت و نش//ان یادش//ده، از اولویت خاص//ی در به//رهوری از مزایای دولتی برخوردار باشند و نگاهی ویژه به این فعاالن صنعتی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.