افزایش ضریب نفوذ خودرو سازان در بازارهای صادراتی

«گسترش‹صنعت»‹مزایای‹طراحی‹پلتفرم‹ملی‹در‹صنع‹تخودرو‹را‹بررسی‹کرد

Sanat Newspaper - - گزارش ویژه -

تنوع تولید به واس/طه در اختیار داش/تن پلتفرم با مالکیت در شرکتهای بزرگ خودروس/ازی، باعث شده تا این شرکتها همگام با نیاز مصرفکنندگان پیش رفته و ضمن تامین نیازهای داخلی، حضوری پررنگ در بازارهای صادراتی داشته باشند. همین امر باعث ش/ده تا خودروسازان داخلی که این روزها برنامهریزی برای حضور حداکثری در بازارهای صادراتی را در دستور کار خود قرار دادهاند، اقدام به طراحی پلتف/رم ملی کنند. از ای/ن رو اقدامات در این زمینه در گ/روه صنعتی ایرانخودرو کلید خورده و مذاکراتی با ش/رکتهای بزرگ فعال در این حوزه آغاز ش/ده اس/ت. ب/ر این اس/اس در مذاکرات اولیه بیش از 10 ش/رکت مورد مطالعه ق/رار گرفتند که به مرور زمان با شناس/ایی بیش/تر این ش/رکتها، این انتخابها محدود و در حال حاضر به گفته مس/ئوالن این پروژه، این تعداد به 3 تا 5 ش/رکت رسیده است. جدا از اقدامات انجام ش/ده در این حوزه، آنچه در این پروژه از اهمیت باالیی برخوردار اس/ت، س/رمایهگذاری و هزینه انجام شده برای آن است. گس/ترش صنعت در این گزارش به این پرس/شها پاسخ داده که پلتفرم ملی که در حال حاضر از سوی گروه صنعتی ایرانخودرو در دس/ت بررسی اس/ت،تا چه اندازه پاسخگوی نیاز مشتریان بوده و آیا تنوع تولید را به همراه خواهد داشت؟

مدیر پلتفرم گ//روه صنعتی ایرانخودرو با تشریح ۵ هدف اصلی ب//رای طراح//ی و تولید پلتف//رم ملی نخس//تین مزیت این اقدام را اش//تغالزایی بیشتر فارغ التحصیالن عنوان و اظهار کرد: ارائ//ه خدمات پس از فروش بهتر، انتقال فناوری برتر به داخل صنعت خودرو، در اختیار داشتن تامینکنندگانی باسطح استانداردهای روز دنیا و خروج پلتفرمهای غیر بومی با مالکیت اروپایی از دیگر مزایای طراحی و تولید پلتفرم در داخل کشور است.

کی//وان وزی//ری در گفتوگو با گس//ترش صنعت با تاکی//د بر اینکه باید با این دید به این پروژه نگاه کنیم که این پلتفرم بای//د ایرانخودرویی بوده و محصوالت آن تولی//د ایرانخودرو باش//د، افزود: ب//ردار اصلی این پروژه این است که با داشتن پلتفرم در مقابل تحریمها، ایرانخودرو مقاومت و ایستادگی باالتری خواهد داشت ضمن آنکه ضریب تحمل صنعت خودرو را نیز افزایش میدهد.

وی با اشاره به داش//تن طراحی سمند و تحریمهای جدی صنعت خودرو در س//ال ۱۹ اظه//ار کرد: در آن دوران با تحریمهای س//ختی مواجه ش//دیم اما با این ش//رایط اش//تغالزایی، صادرات یا حتی تامین نیز ادامه یافت. یعن//ی عالوه بر ۵ محور اصل//ی طراحی پلتفرم با مالکی//ت ایرانخودرو، این روند در قبال تحریمهایی که ه//ر لحظه ما را تهدید میکند توان ایس//تادگی را افزای//ش داده و در مقابل تحریمها و حتی فش//ارهای فنی اقتصادی و سیاسی، توان تولید ایجاد خواهد کرد.

‹۶‹دستاورد‹طراحی‹پلتفرم‹ملی ‹

مدی//ر پلتفرم گ//روه صنعتی ایرانخودرو در پاس//خ به این پرس//ش ک//ه برخی معتقدند در ش//رایط فعلی س//رمایهگذاری در این حوزه صرفه اقتصادی به همراه نخواهد داشت، اظهار کرد: سیستمی با عنوان برگشت س//رمایه )ROI( وجود دارد اگر روی فرمول برگش//ت س//رمایه کوتاهمدت تمرکز کنیم بیشک جواب منفی بوده یا در این مح//دوده زمانی جواب نمیدهد اما اگر X2 به عالوه یک مس//اوی با صفر را از مجموعه اعداد حقیقی خ//ارج کرده و اعداد مختلف//ی وارد کنیم، در این ش//رایط میتوان گفت X2 میتواند مساوی منفی یک باشد.

وزیری با تاکید بر اینکه نگاه در پروژه طراحی پلتفرم ملی باید مبتنی بر اشتغالزایی باشد تا شاهد فرار مغزها نباش//یم، تصریح ک//رد: با اجرای این پ//روژه همچنین شاهد ارتباط با دنیا باهدف انتقال فناوری برتر، ارتقای سطح دانش تامینکنندگان، خروج پلتفرمهای قدیمی غیربومی با مالکیت اروپایی از کش//ور، خدمات پس از فروش آسانتر و ایستادگی در مقابل تحریمها خواهیم ب//ود بنابرای//ن باید برای تحقق این م//وارد هزینه داده و مبالغ//ی پرداخت کنیم در غیراین صورت وابس//تگی ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر قصد داریم شعار مقابله با تحریمها که وابسته نبودن و قدرتمند بودن است را محقق کنیم باید بهای آن را بپردازیم، از آنجا که در ش//رایط تعادل قرار نداریم و در ش//رایط بحرانی هس//تیم، باید هزینه مدیری//ت بحران کرد تا برای مقابله با تحریمها ضعیف نباش//یم زیرا امکان دوباره جنگه//ای تحریمی وجود دارد.

وزیری افزود: بنابراین با توجه به این شرایط به عنوان مدی//ر پلتفرم ایرانخودرو و قائممق//ام مرکز تحقیقات ایرانخودرو تاکید میکنم هزینه مصرفی برای پلتفرم الزامی بوده و باید پرداخت ش//ود زیرا این هزینه کردن بذری اس//ت که میکاریم تا از وابستگی به پلتفرمهای قدیمی جدا شویم.

وی در پاس//خ به این پرس//ش که آیا طراحی پلتفرم را راهکار توس//عه صنعت خودرو میدانید نیز گفت: در اینباره میتوان دو راه موازی درپیش گرفت نخس//ت اینک//ه پلتفرم با مالکیت ایرانخ//ودرو را انتخاب کنیم و در کن//ار آن بهط//ور موازی برای اینک//ه راه طوالنی و خس//تهکننده نباش//د و انگی//زه الزم را ایجاد کند از پلتفرمه//ای آم//اده و موتور گیربکس آم//اده بهعنوان منب//ع تغذیهای اس//تفاده کنیم تا ش//کل جدیدی در بازار و همچنین محصوالت ایرانخودرو ایجاد کند و از فناوریهای نوین با ورود محدود س//یکیدی و ارتباط با ش//رکای خارجی خود برای رس//اندن به هدف اصلی که همان پلتفرم با مالکیت ایرانخودرو اس//ت بهعنوان کاتالیزور استفاده و بازار را جدید و به روز کنیم.

‹ایرا ‹نخودرو‹مش/تاق‹هم/کاری‹با‹زنجیره‹ ‹ تامین‹ب ‹هروز‹شده

مدیر پلتف//رم گروه صنعتی ایرانخودرو در تش//ریح توانایی قطعهس//ازان ب//رای همراهی با ای//ن پروژه نیز گفت: ایرانخودرو دس//ت یاری به س//وی قطعهسازان ایرانی دراز میکن//د و از تامینکنندگان اصلی، مادر و ب//زرگ دعوت میکند تا در کنار ایرانخودرو به اجرای این پروژه کمک کنند.

وزیری ادامه داد: سیاس//تی که برای تاسیس ایکاپ و همچنی//ن خودروه//ای جدی//د پژو درپی//ش گرفته ش//د این است که دست س//ازندگان داخلی که جرات ایران//ی و انگی//زه الزم برای س//رمایهگذاری و ورود به فن//اوری جدید و حذف فناوری قدیمی را دارند را برای همکاری میفشارد اما در این میان، ایرانخودرو منتظر قطعهس//ازانی که این توان را نداش//ته باش//ند نخواهد ماند و به س//راغ تامینکنن//دگان خارجی خواهد رفت ام//ا تاکید میکنی//م که هدف و اولوی//ت ایرانخودرو، همکاری با تامینکنندگانی است که در روزهای خوب و بد در کنار ما بودند و اگر آنها قصد همکاری نداش//ته باش//ند، ایرانخودرو به س//راغ تامینکنندگان خارجی خواهد رفت.

وی با بیان اینکه هرگونه سرمایهگذاری که ۳ پارامتر و ی//ا ۳ ضل//ع مثلث طالیی مهم هزین//ه، زمان و تفکر ملی را داش//ته باش//د و مرکز آن مالکیت ایرانخودرو باشد، در دستور کار ایرانخودرو خواهد بود، افزود: در این ش//رایط ه//ر ضلعی که هزینه زیادی داش//ته و به صرفه نباش//د از چرخه حذف خواهد شد و از نگاه ملی هر کدام از این ضلعها تامین نش//ود به سمت شرکای خارجی خواهیم رفت.

‹توجی ‹هپذیری‹صد‹درصدی ‹

این کارش//ناس صنعت خ//ودرو تولید پلتفرم را منجر به ایج//اد انگیزه، ایج//اد درخت علم و دان//ش و مراکز دانشبنیان با قدرت علمی باال دانست و افزود: در زمان جنگ 8س//اله، دنیا اسلحه در اختیار داشت و اسلحه ما نیروی انسانی عاشق بود که ایستادگی کردیم. بنابراین داش//تن نیروی انس//انی یعنی نرمافزار، مغزافزار و عشق و عالق//ه در کنار یکدیگر اما در ح//ال حاضر همه امور س//ختافزار بوده ضمن آنکه خ//روج ارز را نیز به همره دارد. از اینرو اگر به ش//کل ریشهای به این موضوع نگاه کنیم، ترویج عش//ق و عالقه و انگیزه در دانش//گاههای کش//ور و دیگ//ر کارخانهه//ا، ای//ن ط//رح را صددرصد توجیهپذیر میکند.

وزی//ری ی//ادآور ش//د: بهعن//وان ی//ک تولیدکننده با تع//داد زی//اد مراک//ز تحقیقات//ی و دانش//گاههایی که با س//طح باال و ای//ن تعداد نی//روی انس//انی متعهد در حال فعالیت هس//تند، بر داش//تن پلتفرم//ی با مالکیت ایرانخ//ودرو تاکی//د داریم و معتقدیم نخس//تین امری که باید در میان مش//تریان ایجاد ش//ود، اعتماد است و اعتماد نیز زمانی ش//کل میگیرد که ش//ناخت به وجود بیاید.

وی افزود: برنامه ایرانخودرو در مسیر طراحی پلتفرم جدید این است بعد از امضای قرارداد که در حال حاضر با ش//رکتهای معتبری در حال مذاکرات نهایی هستیم به صورت ش//فاف، انگیزه وجود ی//ک پلتفرم ملی را در مصرفکنندگان ایجاد کنیم.

‹گلچین‹نهایی‹شرک ‹تهای‹طرف‹قرارداد ‹

مدی//ر پلتفرم گروه صنعتی ایرانخ//ودرو، در ادامه از محدود ش//دن تعداد شرکتهای طرف مذاکره خبر داد و گفت: با ارزیابی چند باره، تعداد این شرکتها به ۳ تا ۵ شرکت رسیده و تا چند هفته آینده یا درنهایت تا دو ماه آینده، قرارداد با شرکت مورد نظر نهایی خواهد شد.

وزی//ر این اقدام را کار بزرگی دانس//ت و تصریح کرد: ط//رف ق//رارداد ایرانخ//ودرو در ای//ن پ//روژه، یکی از بزرگترین ش//رکتهای طراحی مهندس//ی دنیاس//ت و در کن//ار آن نیز تامینکنندگان و مش//اورههای دیگری هستند که به صورت کلی بین ایرانخودرو و این شرکت بهعن//وان زیرمحور، قرارداد همکاری خواهند داش//ت و مطمئن هستیم که با اعالم عمومی، این پلتفرم رضایت مصرفکنندگان را بهطور کام//ل تامین خواهد کرد اما در ای//ن میان نیازمند حمایت بیچون و چرای دولت از طرح ملی پلتفرم با مالکی//ت ایرانخودرو که همه ابعاد تعریف ش//ده در آن مناسب برای زمان جنگ اقتصادی است، هستیم.

‹جای‹خالی‹پلتفرم‹ملی‹در‹صنعت‹خودرو ‹

ابوالفضل خلخالی، استادیار دانشکده مهندسی خودرو نی//ز در گفتوگو با گس//ترش صنعت با اش//اره به روند فعالیت خودروس//ازان بزرگ اظهار کرد: خودروس//ازان بزرگ دنی//ا پلتفرمهای مخصوص خ//ود را دارند و اگر درنظر داریم محصولی منحصربهفرد و خاص را طراحی و در ب//ازار توریع کنیم، باید هزینه توس//عه محصوالت منحصربهفرد که بس//یار باالس//ت را بپردازیم، از اینرو ناگزیر به ارائه محصوالتی با پلتفرم مش//ترک هس//تیم که زیرمجموعههای مش//ترک در واقع تبدیل به پلتفرم خانواده محصول میشوند.

وی با تاکید ب//ر اینکه در حال حاضر نیاز عمدهای به پلتفرم ملی در صنعت خودرو احس//اس میشود، اظهار کرد: در س//الهای اخیر توانمندی و دانش فنی طراحی پلتفرم در داخل کش//ور به وجود آمده و امروز به لحاظ دانش طراحی پلتفرم در کشور دانش و اطالعات خوبی در اختیار داریم و آنچه امروز ما را در این زمینه محدود میکند، دانش طراحی نیست بلکه زنجیره تامینی است که قادر به پشتیبانی پلتفرم باشد.

این اس//تاد دانش//گاه زنجیره تامی//ن را مرتبط با یک پلتفرم دانس//ت و با تاکی//د براینکه ای//ن دو با یکدیگر مرتب//ط هس//تند بنابراین الزم اس//ت ابتدا نس//بت به قویس//ازی زنجیره تامی//ن اقدام کنی//م، تصریح کرد: خودروس//از برای دانش طراحی پلتفرم، اطالعات کافی در اختیار دارد و میتواند با ارتباط با مشاوران بینالمللی این دانش را بهبود بخش//د اما واگذاری طراحی پلتفرم بهص//ورت کامل ب//ه خارجیها چن//دان توجیهی ندارد بنابراین میتوان با مش//اورهای که از خارجیها دریافت میکنیم با یک همکاری مشترک که ۰۷درصد در داخل کش//ور و ۰۳درصد در خارج کشور اس//ت، کار را پیش ببریم.

‹ضرورت‹ب ‹هروزرسانی‹زنجیره‹تامین ‹

خلخالی ش//کلگیری یک زنجیره تامین درست را از ملزوم//ات این امر اعالم و اظهار ک//رد: باید دید در نظر داری//م ک//دام بخش از محص//والت خودروی//ی ازجمله سیس//تم فرمان یا قوای محرکه را در داخل کشور تولید ک//رده و کدام بخش را از خارج کش//ور وارد کنیم، پس از آن نس//بت به س//رمایهگذاری در ای//ن زمینه اقدام و تامینهاکنن//ده را تقویت میکنیم. بنابراین الزم اس//ت زنجیره تامین مش//خص و حمایت شدهای داشته باشیم که در آن ش//رایط طراحی پلتفرم بسیار سادهتر خواهد بود.

وی ب//ا تاکید بر اینک//ه ضرورت طراح//ی پلتفرم در خودروس//ازان داخلی احس//اس میش//ود، یادآور ش//د: انس//جام و توانمندی داخلی باید قالب باش//د و این امر تنها در طوالنیمدت جواب میدهد.

وی در تشریح توجیهپذیری این طرح نیز گفت: راهی غیر از این، صنعت خ//ودرو را غیراقتصادی خواهد کرد صنعت خودرو در ش//رایطی، اقتص//ادی خواهد بود که محصوالت//ی با برند مل//ی ارائه کن//د در غیراین صورت اقتص//ادی نخواه//د بود. ممک//ن اس//ت در کوتاهمدت سرمایهگذاری خوبی داشته باشیم اما برای اینکه صنعت خودرو را در بلندم//دت به یک صنعت اقتصادی تبدیل کنی//م، باید بتوانیم محصوالتی ب//ا برند ملی ارائه دهیم در غیراین صورت صنعتی غیراقتصادی خواهیم داشت.

خلخالی با اشاره به حمایتهایی که از صنعت خودرو میشود، اظهار کرد: مصرفکنندگان با پرداخت تعرفه و خرید خودروهای داخلی از این صنعت حمایت میکنند ت//ا ای//ن صنعت به یک خودروس//از تبدیل ش//ود و اگر طراحی پلتفرم از سوی خودروسازان نادیده گرفته شود فشار به مصرفکننده افزایش خواهد یافت.

این استاد دانش//گاه با اشاره به پروژه موفق سمند در سال ۵۰۰2م تصریح کرد: مشکلی که در همه پروژههای ملی وجود دارد مش//خص نبودن استراتژیها و در نظر نگرفتن استراتژی بلندمدت است و مشخص نیست بعد از تولی//د، وضعیت به چه ش//کلی ادامه مییابد بنابراین نگاهی به پروژه پلتفرم سمند نشان میدهد سمند نقطه طالی//ی صنعت خودرو بود و اگ//ر نوری که در آن زمان ایجاد ش//ده بود ادامه داشت، این پروژه را بیش از پیش منطقی میکرد.

خلخال//ی تاکید کرد: بنابراین الزم اس//ت در طراحی پلتفرم مل//ی با مرکزیت ایرانخودرو کمبودهای صنعت خودرو و قطعه و نداش//تن فناوری برتر اس//تخراج و در جه//ت رف//ع آن کمبودها،برنامهریزی ج//دی و قاطعی شود. بهطور قطع طراحی پلتفرم با مالکیت ایرانخودرو از لحاظ اعتبار کالس جهانی و نش//انهای از دانشبنیان بودن صدردصد به نفع کل کشور خواهد بود.

بنابر این گزارش آنچه از اظهارات فعاالن و کارشناسان این حوزه به دست میآید، این است که هزینهکرد انجام ش//ده در این حوزه نهتنها صرف//ه اقتصادی باالیی برای کش//ور و بهطور کل//ی صنعت خودرو ب//ه دنبال خواهد داش//ت بلکه در ش//رایط فعلی و با تن//وع نیازها از یک سو و توسعه صنعت خودرو در جهان از سوی دیگر،این ام//ر به یکی از پیشنیازهای توس//عه صنعت خودرو در کش//ور تبدیل ش//ده اس//ت. از آنجا که ایران همواره در جنگ تحریمها و محدودیتهای ناش//ی از آن قرار دارد بیش//ک باید ب//رای مقابله با این وضعی//ت و آمادهباش کامل و همچنین کاهش وابس//تگی، پلتفرمی با مالکیت خود دراختیار داش//ته باش//د. از اینرو به نظر میرس//د روزهای پایانی س//الجاری را باید روزهای پرخبری در صنع//ت خودرو دانس//ت. رونمایی از امض//ای قرارداد با یکی از ش//رکتهای بزرگ اروپایی در زمینه طراحی و ورود نخس//تین خودرویی که از دل قرارداد ایرانخودرو با پژو وارد بازار میشود، میتواند بازار را تا حدود زیادی امیدوار کرده و روزهای بهتری را برای فعاالن این حوزه به ارمغان بیاورد.

کیوان وزیری: هزینه برای پلتفرم بذری است تا از وابستگی به پلتفرمهای قدیمی جدا شویم

ابوالفضل خلخالی: صنعت خودرو در شرایطی، اقتصادی خواهد بود که

محصوالتی با برند ملی ارائه کند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.