قطعهسازان ستاره دار شوند

در‹بازدید‹کمیسیون‹صنایع‹و‹معادن‹مجلس‹و‹معاونان‹وزارت‹صنعت،‹معدن‹و‹تجارت‹از‹استان‹مرکزی‹پیشنهاد‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

یکی از اس//تانهای کشور که فعالیت زیادی در صنعت از جمله صنع//ت قطعه دارد اس//تان مرکزی اس//ت. اراک در حال حاضر قطب صنعتی کش//ور به ش//مار میرود ک//ه در تولی//د انواع خودرو و ماش//ینآالت کش//اورزی فعالیت گس//تردهای دارد و به طبع قطعهسازان زیادی در واحده//ای تولی//دی مش//غول به س//اخت و تامین قطعات موردنیاز کشور هستند. در راستای بازدیدهایی ک//ه نمایندگان مجل//س از جمله کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اس//امی از ش//هرهای مختلف کش//ور داش//تند اس//تان مرکزی با دعوت از کمیسیون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اسامی برای بازدید از صنایع این اس//تان و نیز شنیدن مشکات و راهکارهای مدیریت//ی، یک//ی از میزبان//ان این گروه ب//ود. به گفته ریی//س انجمن تخصصی صنایع همگ//ن نیرو محرکه و قطعهسازی اراک، صنایع مختلفی در این استان پیشرو در کشور هس//تند که یکی از این صنایع، صنعت قطعه اس//ت. از اینرو انجمن ضمن دعوت از دولتمردان برای بازدید از توانمندیهای این اس//تان در جلس//ه یادشده پیش//نهادهایی ارائه داد. در ادامه «گس//ترش صنعت» برای ش//نیدن راهکارهای پیشنهاد شده به سراغ برخی از اعض//ای انجمن قطعهس//ازی اراک رف//ت و با آنها به گفتوگو پرداخت که در ادامه میخوانید.

‹دادن‹امتیاز‹و‹اولوی ‹تبندی‹صنعتگران ‹

احمدرض//ا رعنایی، رییس انجم//ن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی استان مرکزی، درباره سفر استانی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اس//امی به اراک گفت: قطعهس//ازان اس//تان مرکزی س//ابقهای 40 س//اله در این صنعت دارند و نیاز اس//ت با رفع برخی موانع به خوداتکایی و خودکفایی برس//ند زیرا با کمک قطعهسازان این استان قطعات بسیاری در کشور بومی شد. بنابراین ضرورت دارد در شرایط امروز ب//رای اینکه در ادامه بتوانند این مس//یر را طی کنند و واحدهای تولیدی خود را فعال نگه دارند به مشکات و چالشهای آنها رسیدگی شود.

وی افزود: در این جلس//ه پیشنهادهای مختلفی ارائه ش//د که یکی از آنها این بود که قش//ر کارآفرین صنعت و ازجمله قطعهس//ازان بر اساس میزان اهمیت حرفهای و تاش//ی که در جهت کارآفرینی در سطح کشور انجام میدهند س//تارهدار و دارای نش//ان خاصی ش//وند که اعضای انجمن پیش//نهاد کردند این طرح از این استان بهعنوان طرح آزمایشی آغاز شود.

ای//ن فعال صنع//ت قطعه ادامه داد: این س//تارهها به نوعی درجهای نظامی هس//تند که هنگام مراجعه به هر اداره و نهادی، با ارائه کارت و نش//ان یادشده، از اولویت خاصی در بهرهوری از مزایای دولتی برخوردار باش//ند و نگاهی ویژه به این فعاالن صنعتی شود.

نایبریی//س انجم//ن تخصصی صنای//ع همگن نیرو محرکه و قطعهس//ازی کش//ور تصریح ک//رد: با حضور معاون//ان وزارت صنعت، معدن و تجارت که از همراهان نمایندگان مجلس ش//ورای اس//امی بودند مش//کات قطعهس//ازان مطرح شده و پیش//نهادهایی برای برنامه شش//م و ط//رح اقتص//اد مقاومت//ی از س//وی انجم//ن قطعهس//ازان اراک ارائه ش//د که امیدواریم این طرحها در جهت پیش//رفت صنعت قطعه کشور با حمایتهای دولت//ی نتیجه دهد و ش//اهد پیش//رفت صنعت و رفع چالشهای آن باشیم.

رعنایی در پاسخ به این پرسش که در استان مرکزی چند واحد تولیدی در صنعت قطعه فعالیت دارند، گفت: حدود 0۲۱ قطعهساز در سطح استان فعالیت دارند که از بین آنها واحدهای کوچک زیر 50 نفر و متوسط بین 50 تا 05۱ نفر و کارخانههای بزرگ با داشتن 800 نفر نیروی کار در حال فعالیت بوده و به تامین قطعات مورد نیاز کشور میپردازند.

‹چال ‹شها‹و‹پیشنهادهای‹انجمن‹قطع ‹هسازی ‹

غامرضا فتاحیبی//ات، از اعضای هیاتمدیره انجمن تخصص//ی صنایع همگ//ن نیرو محرکه و قطعهس//ازی اس//تان مرکزی، درباره دس//تاوردهای این بازدید برای قطعهسازان اراکی به «گسترش صنعت» گفت: طرحها و برنامههایی مطرح شد اما رسیدن به اهداف مورد نظر در کوتاهم//دت اتفاق نخواهد افت//اد و زمان زیادی نیاز است تا برنامهها به نتایج تعیین شده برسد.

وی گف//ت: فع//االن صنعت قطع//ه اس//تان مرکزی چالشها و پیش//نهادهای خود را برای بررسی بیشتر به هی//ات همراه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعام کردن//د و در ادامه باید برای رفع مش//کات، موضوع را پیگیری کرد.

ای//ن فع//ال صنع//ت قطعه کش//ور در پاس//خ به این پرس//ش که این پیشنهادها ش//امل چه مواردی است، توضیح داد: یکی از موانع قطعهسازان «نبود طرح جامع اس//تراتژیک و اجرایی صنعت برای دستیابی به اهداف سند چش//مانداز »۱404 بود که «الزام به تکمیل طرح در دس//ت اجرا و تبدیل آن به قانون رس//می کشور در برنامه 6 ماهه» پیش//نهاد ش//د. همچنین احیای طرح جامع آمایش صنعت کش//ور نیز به عنوان پیشنهادی از سوی انجمن مطرح شد.

مورد دوم «نب//ود طرح جامع اس//تراتژیک و اجرایی صنع//ت خودرو» بود که «الزام ب//ه طراحی و تصویب و تبدیل به قانون رس//می- در برنامه یک ساله» به عنوان پیش//نهاد ارائه ش//د که البته ضرورت دارد «با همکاری صاحبنظران بخش خصوصی و تشکلهای قطعهسازان» همراه باشد.

هیاتمدی//ره انجم//ن تخصصی صنای//ع همگن نیرو محرکه و قطعهس//ازی اس//تان مرکزی به مورد س//وم اش//اره کرد و گف//ت: «نبود ط//رح جامع اس//تراتژیک و اجرای//ی صنعت قطعهس//ازی» اس//ت که «ال//زام به طراحی و تصویب و تبدیل به قانون رسمی – در برنامه ی//ک و نیم س//اله» دارد و البته این ط//رح نیز باید «با همکاری تشکلهای قطعهسازی وکارفرمایی »...و انجام ش//ود. م//ورد چهارم «کمب//ود و نبود ت//وازن در توزیع نهادهای خدمات زیربنایی بین اس//تانهای صنعتی» و پیش//نهادهای بعدی «قانون آمای//ش نهادهای خدمات زیربنایی در استانهای صنعتی کشور تدوین و تصویب ش//ود» و «الزام به اجرای آن در برنامه یکس//اله، مانند آزمایشگاههای مرجع، بیمههای سرمایهگذار صنعتی در جهت کاهش خطرپذیری سرمایهگذاری صنعتی» بود.

پنجمین مورد «لزوم وقوع اصاح س//اختاری صنعت خودرو کشور» بود که ضرورت دارد «ساختار مدیریتی و مالکیت صنعت خودرو کش//ور تغییر کرده و به بخش خصوص//ی در ی//ک برنامه زمانبندی دو س//اله زیرنظر مجلس در چارچوب اقتصاد مقاومتی منتقل شود.»

وی ادامه داد: «نبود سیستم و مکانیزم کارا و اثربخش برای ارتباط صنعت اس//تان با سیس//تم قانونگذاری» چالش بعدی اس//ت که در این زمینه پیش//نهاد شد با «تشکیل دبیرخانه مشترک اس//تانی با کمیسیونهای تخصصی مجلس ش//ورای اسامی برای عملیاتی کردن موارد مورد نظر، در برنامه ۲ ماهه» کار عملیاتی شود.

او گف//ت: ای//ن دبیرخانه ش//امل حداق//ل ۳ عضو از نماینده بخش خصوصی صنعت استان، نماینده دولتی بخش صنع//ت اس//تان و نماینده کمیس//یون مجلس خواهد بود.

فتاحیبیات در ادامه به «ضعف بازار س//رمایه داخلی در تامی//ن مال//ی و نرخ باالی تامی//ن نقدینگی از بازار آزاد» به عنوان ششمین طرح اشاره کرد و گفت: «الزام به اجرای قانون رفع موانع تولید مصوب اول اردیبهشت 94 و ترمیم قوانین تسهیل فرآیند جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و س//رمایهگذاری مشترک» عنوان و گفته شد: «(طرح پیشنهادی بسته 5 بخشی ضمیمه) احیای مکانیزم ال س//ی داخلی و امکان تنزیل اس//ناد مالی پرداختی خودروس//از به زنجیره تامین از س//وی بانکها» یکی از راهکارهای آن است.

هفتمی//ن مورد «توجه نداش//تن به س//هم اش//تغال صنع//ت قطعه و ظرفیت بومی ش//ده این صنعت» بود ک//ه «تصویب قان//ون حمایت موث//ر از اش//تغالزایی و فرهنگسازی با قانونهایی مانند معرفی اشتغالآفرینان بهعنوان قهرمان//ان ملی و کاهش مالیات متناس//ب با ایجاد اش//تغال» به عنوان راهکار پیش//نهاد شد و البته «طرح پیشنهادی در دست تدوین» است.

م//ورد بعدی «نبود مکانیزم الزامآور حمایتی عملی و کافی خودروس//ازان برای افزای//ش توان رقابتی صنعت قطعه کشور» بود که «تصویب قانونی که خودروسازان را مکلف کند بخش//ی از درآمد خ//ود را صرف افزایش توان رقابتی قطعهسازان ایرانی کنند» به عنوان راهکار آن پیشنهاد و «طرح اجرایی پیشنهادی» ضمیمه شد.

ای//ن فع//ال صنعت قطع//ه نهمین بح//ث را «وجود زمینه برای میدانداری ش//رکتهای بزرگ و به نسبت تازهتاسیس و جهتگیری حذف شرکتهای کوچک و متوسط قطعهساز» عنوان کرد و گفت: «ترمیم قوانین ضدانحصار و ضددامپینگ در صنعت قطعه« با «برنامه زمانبندی 6 ماهه» پیشنهاد شد.

فتاحیبی//ات در نهایت به آخرین مورد پیش//نهادی انجم//ن تخصص//ی صنای//ع همگ//ن نی//رو محرکه و قطعهسازی اس//تان مرکزی اشاره کرد و گفت: «وجود قوانی//ن نامناس//ب بهویژه در صنعت قطع//ه» ضروری میکند ت//ا با «اس//تفاده از تمام ظرفیت تش//کلهای صنفی - صنعتی قطعهس//ازی خودرو کشور در تدوین مق//ررات و تنظی//م الیحهه//ای قانونی ب//رای تصویب در هی//ات دولت ی//ا مجل//س در راس//تای حمایت از قطعهسازان» این چالش نیز رفع شود.

غالمرضا‌فتاح ‌یبیات

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.