عرضه قطعات یدکی دست دوم به درخواست متقاضی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در حال//ی که فعالیته//ا برای رفع معضات موج//ود در بازار لوازم یدکی قطعات خودرو شکل گرفته است، سخنگوی اتحادیه صنف فروش//ندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآالت در اینباره گفت: با توجه به عرضه برخی از قطعات بیکیفیت و دست دوم در بازار، براس//اس قوانین نظام صنفی، فروشندگان لوازم یدکی به هیچ عنوان حق فروش قطعات دست دوم را ندارند و چنانچه قطعهای به فروش برسد بر اساس خواست مشتری است.

سیدمهدی کاظمی در گفتوگو با خبرخودرو اظهار کرد: البته این امکان وجود دارد که قطعه دس//ت دومی بنا به درخواس//ت مش//تری، از س//وی برخی فروش//ندگان از بازار اوراق تهیه و به مشتری ارائه شود که احتمال آن نیز تنها یک درصد است.

وی با رد ایرادهای مطرح نس//بت ب//ه کیفیت قطعات داخلی افزود: در صورتی که یک تا ۲درصد قطعات بیکیفیت س//اخت داخل در بازار وجود داش//ته باش//د این مس//ئله ب//ه کارگاههای تولیدی بدون مجوز بازمیگردد که در حال حاضر از سوی برخی کارگران کارخانههای تولیدی ایجاد شده است.

این فع//ال بازار لوازم یدکی تصریح کرد: درحالحاضر قطعات تولی//دی در ایران به لحاظ کیفیت در حد قطعات اصلی اروپایی اس//ت و اگر قطعهای در کشور به نام تولید داخل به بازار عرضه شود به طور عمده قطعات غیرایرانی است که در بستهبندیهای تقلبی ارائه میشود.

وی با اش//اره به وجود برخی قطعات بیکیفیت و کپی در بازار گفت: احتمال عرضه قطعات کپی از س//وی برخی فروش//ندگان لوازم یدکی در بازار وجود دارد که البته این مسئله موجب ارجاع شکایتهای بسیاری به اتحادیه لوازم یدکی شده است.

س//خنگوی اتحادیه صنف فروش//ندگان لوازم یدکی خودرو و ماش//ینآالت در ادامه از افزایش میزان شکایت از عرضه قطعات بیکیفیت به بازار خبر داد و گفت: با وجود اینکه میزان شکایت از قطعات بیکیفیت در ۳ماه نخس//ت امسال بسیار کاهش پیدا کرد اما متاسفانه در ۳ ماه دوم و سوم آمار شکایت سیر صعودی داشته که البته 99درصد ش//کایتها مربوط به قطعات وارداتی اس//ت. وی افزود: تعدادی از افراد ک//ه در زمینه خرید و فروش قطع//ات اطاعاتی ندارند یا ب//ه تازگی وارد بازار ش//دهاند اما از کیفی//ت باالی قطعات ایرانی مطلع هس//تند، قطعات خارجی را در بس//تهبندیهای ایرانی ق//رار داده و به ن//ام کاالی ایرانی به فروش میرسانند. این فعال بازار لوازم یدکی در ادامه با توجه به ارائ//ه برخی راهکارها به منظور جلوگیری از ورود قطعات قاچاق و بیکیفی//ت به کش//ور گفت: اتحادیه ب//رای جلوگیری از ورود قطعات راهکارهایی را ارائه کرده اس//ت اما در زمینه بهکارگیری آنها اقدام عملی چندانی از سوی دستگاههای مجری انجام نشده است.

کاظمی تصریح ک//رد: درحالحاضر بخ//ش مهمی از قطعات بیکیفیت از گمرکات رس//می وارد میش//ود و ب//ه هیچ عنوان قطعات بیکیفیت بهصورت قاچاق وارد نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.