حرکت هماهنگ سرمایهگذاران خارجی با قطعهسازان

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

س//رمایهگذاری خارجی در رش//د صنعت خودرو کش//ور نقش بس//زایی دارد و برقراری ارتباط//ات بینالمللی و جذب س//رمایههای خارجی حرکتی بس//یار مطل//وب در راس//تای پیش//رفت این صنعت اس//ت اما اگر سرمایهگذاران خارجی اق//دام ب//ه س//رمایهگذاری با قطعهس//ازان داخل//ی نکنند، نمیتوان انتظ//ار بروز تغییر و تحول در صنعت خودرو کشور داشت چرا که شرط پیشرفت خودروسازی تحکیم صنعت قطعه کشور است.

س//رمایهگذاران خارج//ی بای//د در جهت//ی هماهن//گ با قطعهسازان داخلی حرکت کنند و برقرار نشدن همکاری بین قطعهس//ازان داخلی و س//رمایهگذاران خارجی موجب در جا زدن صنعت خودرو کش//ور شده و همچنان باید شاهد مونتاژ خودرو، بدون هیچگونه انتقال فناوری در کشور باشیم که در این صورت ضرر هنگفتی به صنعت خودرو وارد میشود. این در حالی اس//ت که قطعهسازان از توان داخلیسازی مطلوبی برخوردار هستند.

البته افزایش س//هم قطعهس//ازان در تولی//د تنها از طریق حمایتهای دول//ت در برابر س//رمایهگذاران خارجی ممکن میشود. اگر صنعت قطعه و مجموعهسازی در ایران همچون سایر کشورهای جهان پابرجا باشد صنعت خودرو نیز ماندگار خواهد بود چراکه قطعهس//ازی بخش اصلی خودروس//ازی را تشکیل میدهد.

انتقال دانش فنی و ورود ماش//ینآالت نوین و پیشرفته در پی برقراری ارتباطات بینالمللی جدید قطعهس//ازان داخلی ب//ا س//رمایهگذاران خارجی محقق میش//ود و متاس//فانه تا امروز هیچگونه س//رمایهگذاری مشترک مفید و موثری بین قطعهسازان داخلی و س//رمایهگذاران خارجی برقرار نشده و انجام این مهم تنها به وس//یله حمایتهای دولت امکانپذیر خواه//د بود و تا زمان//ی که صنعت قطعه و مجموعهس//ازی خودرو در کشور تقویت نشود صنعت خودرو هیچ حرکت رو به جلویی نخواهد داشت.

ابوالقاسم آروند رییس انجمن قطعهسازان

خراسان رضوی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.