بستههای حمایتی برای شرکتکنندگان در چهارمین همایش صنعت خودرو تاکنون مذاکرات با بیش از ۰۰۲ شرکت بینالمللی برای حضور در این همایش انجام شده است

مدیر اجرایی شرکت همایش آرا در گفتوگو با «گسترش صنعت» خبر داد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مدی//ر اجرایی ش//رکت همای//ش آرا و عضو گروه مش//اورین آرا با تاکید ب//ر اینکه چهارمین همایش بینالمللی صنع//ت خودرو، بزرگترین همایش صنعتی امس//ال خواهد بود، گفت: صنعت خودرو در س//الهای گذشته به بلوغ نسبی دست یافته از اینرو وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد با توجه به شرایط فعلی این صنعت و نیاز به حرکت به سمت مشتریمداری، تمرکز بیشتری روی ارائه خدمات پس از فروش انجام شود، به همین دلیل ای//ن همایش در حجم وس//یعی با حضور تعداد زی//ادی از فعاالن داخلی و خارجی این صنعت در بهمنماه برگزار خواهد شد.

محمدعلی دیبایی گروههای مخاطب این همایش را خودروسازان داخلی و بینالمللی، واردکنندگان خودرو تولیدکنندگان و تامینکنندگان قطعات و مجموعههای خودرو، تولیدکنندگان تجهیزات تعمیرگاهی، ارائهکنندگان خدم//ات و راهکارهای مدیریت//ی مرتبط با صنعت خودرو و ش//رکتهای مشاوره و همه فعاالن گروههای مربوط به صنعت خودرو دانست و افزود: بر این اس//اس از همه گروههای مرتبط با صنعت خودرو ایران برای حضور در ای//ن همایش دعوت به عم//ل آورده و اطاعات مربوط را برای بیش از هزار شرکت فعال در صنعت خودرو که در ایران مشغول فعالیت هستند، ارسال کردهایم. در واقع بخشهای مختلف خودروسازی و شرکتهای ارائه دهنده خدمات پس از فروش، شرکتهای قطعهسازی، بانکها، بیمهها، لیزینگها و ش//رکتهای نرمافزاری مرتبط با صنعت خودرو و همچنین ش//رکتهای ارائهدهن//ده راهکاره//ای مدیریتی در این صنعت در جری//ان برگزاری این همایش قرار گرفتهاند و اطاعرسانی کامل به آنها انجام شده است.

وی ب//ا اش//اره به بخش علمی ای//ن همایش اف//زود: در بخش علمی این همای//ش فراخوان دریاف//ت مقاالت علمی با رویک//رد تجربیات و رویههای موف//ق در زمینه خدمات پسازف//روش و نیز انتخاب و دعوت از س//خنان کلیدی انجام ش//د بر این اساس اطاعرسانی کاملی به دانشگاههای معتبر ایران که در زمینه خودرو، مدیریت، فروش و خدمات پس از فروش دارند و نیز اساتید دانشگاهی مرتبط با محورهای همایش، انجام و دعوت رسمی از این مراکز و افراد به همراه پوستر فراخوان مقاالت انجام شده است.

مدیر اجرایی شرکت همایش آرا و عضو گروه مشاورین آرا درباره اقدامات انجام ش//ده در بخش بینالملل این همایش اظه//ار کرد: در این بخش در هم//ه زمینهها از بزرگترین تولیدکنندگان خ//ودرو در ۵ قاره جهان اعم از ش//رکتهای فعال و غیرفعال در صنعت خودروی ایران ارتباط برقرار شده و در حال مذاکره هس//تیم ک//ه تاکنون مذاکرات با بیش از ۰۰۲ ش//رکت بینالمللی برای حضور در این همایش انجام شده است.

دیبای//ی یکی از بخشهای پررن//گ این همایش در ح//وزه بینالملل را حض//ور انجمنها اعام و تصری//ح کرد: انجمن خدمات پ//س از فروش به همراه انجمن خودروس//ازان و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرو از ابتدا جزو متولیان این همایش بودهاند بر این اس//اس در بخش بینالملل نی//ز با انجمنهای مرتب//ط با صنعت خودرو از کش//ورهای صاحب صنعت خ//ودرو، مذاکراتی انج//ام و از آنها برای حضور در ای//ن همایش دعوت به عمل آمده اس//ت که استقبال بینظیری از سوی انجمنهای معتبر اروپایی انجام شده است.

او از اس//تقبال ش//رکتها، انجمنه//ا و گروههای متعدد از کش//ورهایی ازجمله آلمان، فرانس//ه، س//وئد، ژاپن، کره، چین، برزیل، مکزیک و تونس ب//رای حض//ور در این همایش خبر داد و گفت: این کش//ورها موافقت خود را ب//رای دع//وت از انجمنها و افراد کلیدی و همچنی//ن اعضای آنها اعام کردهاند تا افراد تخصصی در این همایش شرکت کنند. یکی از نکات مورد تاکید، امکانات فراهم ش//ده در این همایش برای حاضران است تا چگونه و در چه سطوحی میتوانند حضور داشته باشند.

مدیر اجرایی ش//رکت همای//ش آرا و عضو گروه مش//اورین آرا ادامه داد: نخس//تین بخش//ی که افراد میتوانند در این همایش حضور داشته باشند مش//ارکت فردی اعضای مدیران شرکتهای مرتبط با صنعت خودرو است ب//ا توجه به حضور همه افراد کلیدی صنعت خودرو در بخشهای دولتی و اجرایی، تصمیمگیران و تصمیمسازان، قانونگذاری و نظارت و بازرسی این همایش فرصت منحصربهفردی جهت اس//تفاده از سخنرانیها و کانالهای تخصصی و نیز در صورت تمایل ارائه مقاالت خواهد بود.

دیبای//ی بخش دوم که فعاالن صنعت خودرو میتوانند حضور پرنگتری داش//ته باشند را حضور در نمایش//گاه جانبی چهارمین همایش بینالمللی صنعت خودرو دانس//ت و افزود: این نمایشگاه در مجموعه برج میاد جنب مرک//ز همایشهای این برج در فضایی حدود ۶هزار مترمربع برگزار خواهد ش//د و فرصت مناسبی است تا ش//رکتها محصوالت و خدمات خود را به نمای//ش بگذارند. بنابراین در حال حاضر همه نقش//هها و طراحیهای این فضای نمایش//گاهی آماده و برای همه ش//رکتها ارس//ال شده که تاکنون استقبال خوبی از آن به عمل آمده و شرکتها در حال نهایی کردن حضور خود در این نمایش//گاه هس//تند و پیشبینی میش//ود با توجه به استقبال کمنظیر جهت حضور در این نمایش//گاه طی دو هفته آینده کلیه فضاهای نمایشگاهی به درخواستکنندگان تخصیص یابد.

وی ب//ا بیان اینکه در این نمایش//گاه ۳ بخش مختلف پیشبینی ش//ده است، یادآور ش//د: یک بخش و سالن از این نمایشگاه به سازمان گسترش و نوس//ازی صنایع ایران و ش//رکتهای زیرمجموع//ه داخلی و خارجی این س//ازمان که در صنعت خودرو مش//غول به فعالیت هس//تند، تعلق خواهد داشت. یک سالن نیز به خودروسازان داخلی و خارجی فعال اختصاص یافته ک//ه تولیدکنندگان ایرانی با خودروهای تولی//دی و خدمات پس از فروش خود در این نمایش//گاه حاضر خواهند شد و خودروسازان خارجی نیز یا از طریق نمایندگان خود در داخل کش//ور یا بهصورت مستقل توانمندیهای خود را در معرض نمایش خواهند گذاش//ت. س//الن سوم نیز به بخشهای مرتب//ط با صنعت خودرو ایران از جمل//ه تولیدکنندگان قطعات، تجهیزات تعمیرگاهی و خدمات و راهکارهای مدیریتی اختصاص خواهد یافت.

به گفته دیبایی، در حاش//یه این نمایش//گاه نیز فضای محدودی با هدف نمایش تعداد محدودی از خودروهای سنگین بهصورت کامیون، کامیونت یا اتوبوس پیشبینی شده که بیشک مخاطب خوبی به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این نمایش//گاه از ۱۲ بهمنماه و ۳روز پیش از همایش کار خ//ود را آغ//از کرده و ت//ا ۵۲ بهمن ماه بعد از برگ//زاری همایش ادامه مییابد، افزود: این نمایش//گاهها در این روزها پذیرای مخاطبان عام اس//ت. همچنین در روزهای بازگش//ایی نمایشگاه (۱۲ و ۲۲ بهمنماه) با روزهای پایانی جش//نواره فیلم فجر که مخاطبان زیادی دارد همزمان ش//ده بر این اساس تعاملی با ستاد جشنواره فیلم فجر انجام تا به مخاطبان این جشنواره اطاعرس//انی شود تا در این نمایشگاه حضور پیدا کنند. همچنین مراسمی جهت حضور بازیگران و اهالی س//ینما در این نمایشگاه پیشبینی شده که مورد استقبال مخاطبان عام این نمایشگاه قرار خواهد گرفت.

مدی//ر اجرایی ش//رکت همایش آرا و عض//و گروه مش//اورین آرا از ایجاد کمپینهای تبلیغاتی و اطاعرس//انی گستردهای برای در اختیار قرار دادن اطاعات مربوط به این همایش و نمایشگاه خبر داد و گفت: از آنجا که این نمایشگاه مخاطب عام دارد و عامه مردم قادر به بازدید از نمایشگاه هستند این اطاعرس//انی از طریق جراید رسانههای دیجیتال، شبکههای مجازی، روزنامهها و تبلیغات محیطی به اطاع مردم خواهد رسید.

دیبایی ادامه داد: ش//رکتهای تولیدکننده خ//ودرو نیز میتوانند در این نمایش//گاه کمپینهای فروش ویژه همایش صنعت خودرو داشته باشند و خدمات ویژه پس از فروش خود را از طریق این کمپینها به مخاطبان ارائه و فروشهای فوقالعاده را به همراه خدمات پس از فروش ویژه اطاعرسانی کنن//د. وی ش//کل دیگری که ش//رکتهای خودروس//از میتوانند در این همایش و نمایش//گاه ش//رکت کنند را حمایت مالی از این همایش اعام و تصریح کرد: ش//رکتها میتوانند با انتخاب یکی از بستههای حمایت مالی که برای این همایش تعریف ش//ده و ب//ه اطاع همه فعاالن صنعت خودرو رس//یده، حضور خود را در این همایش پررنگ کنند. شرکتها میتوانند با انتخاب و توافق انجام ش//ده با مجری برگزاری همایش، ضمن بهرهبردن از بس//تههای پیشبینی شده نشستهای تجاری مش//ترکی با نام برند خود برگزار کنند. با انتخاب هر بسته حمایتی، حضور نام آنها در همه بخشهای همایش و نمایش//گاه و اقام مربوط به برگزاری همایش درج خواهد ش//د. همچنین کارگاههای آموزشی پیشبینی شده که شرکتها میتوانند برای اطاعرسانی به حاضران و ارائه محصوالت خود از آن استفاده کنند.

دیبایی با اشاره به تشکیل سه کمیته علمی، بینالملل و اطاعرسانی در حاش//یه این همایش اظهار کرد: در کمیت//ه علمی این همایش موضوعاتی در زمینه تعیین محورهای اطاعرس//انی، جمعآوری مقاالت، تعیین هیات داوران و مواردی از این دست مورد بررسی قرار میگیرد.

وی ادام//ه داد: در کمیت//ه بینالمل//ل نیز دعوت از مهمان و س//خنرانان خارجی و حضور ش//رکتهای خارجی برای ش//رکت در چهارمین همایش بینالمللی صنعت خودرو پیگیری ش//ده اس//ت. کمیته اطاعرس//انی نیز وظیفه تعیین سیاس//تها و کمپینهای مرتبط با خبررسانی و تبلیغات را برعهده دارد.

به گفته دیبایی ش//ورای سیاستگذاری این همایش هر هفته با برگزاری جلساتی منظم مراحل اجرای برگزاری همایش را پیگیری میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.