‌تولید‌خودرو ‌از‌برنامه‌پیشی‌گرفت

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در چهلوششمین نشست شورای سیاستگذاری صنعت خ//ودرو که با حضور محمدرض//ا نعمتزاده وزی//ر صنعت، مع//دن و تجارت و نی//ره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد برگزار شد، بر ضرورت برنامهریزی خودروس//ازان بر بهکارگیری اقدامات و تمهیدات الزم با هدف افزایش صادرات تاکید شد.

در این نشس//ت تولید ۶۴۹هزار و ۳۳۵ دس//تگاه انواع خودرو در کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و رشد ۷/۸۳درصدی مورد تاکید قرار گرفت. امیرحسین قناتی سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو در گفتوگو با شاتا در پایان این نشست اظهار کرد: در این مدت ۰۸۸هزار دس//تگاه انواع خودروی س//واری در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷/۰۴درصد افزایش یافته است.

وی ب//ا بی//ان اینکه ب//رای نخس//تینبار عملکرد ش//رکتهای خودروس//ازی از برنامه پیش//ی گرفته است، گفت: براس//اس برنامهریزی انجام شده تولید خودرو در کش//ور تا پایان آذر ماه باید به ۹۳۹هزار و ۷۶۸ دس//تگاه انواع خودرو در کشور میرسید که با میزان تولید فعلی ۷/۰درصد از برنامه پیش هستیم.

سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو به محقق نش//دن اهداف مورد نظر در بخ//ش صادرات خودرو اش//اره و تصریح ک//رد: تاکید داریم تا ش//رکتهای خودروس//از اقدامات و تمهی//دات الزم برای افزایش ص//ادرات و ارتقای کیفیت را به کار گیرند تا در این بخش نیز از برنامه پیشی بگیریم.

قناتی گزارش واحد رس//یدگی به شکایات صنعت خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت را موضوع مطرح شده بعدی در این نشست عنوان کرد و گفت: با توج//ه به گزارشهای ارائه ش//ده و گزارش منابع دیگر، روند ش//کایت ارائه ش//ده به صنعت خودرو با وجود افزایش تیراژ کاهش پیدا کرده اس//ت، با این وجود مقرر ش//د شرکتهای خودروس//از تمهیدات الزم ب//رای افزایش کیفیت و کاهش عیب و نقصها در خودرو که منجر به نارضایتی مش//تری میش//ود و همچنین ارتقای سیس//تم رس//یدگی به ش//کایت را ب//ه گونهای س//اماندهی کنند که ش//کایتها در همان مجموعه خودروس//ازی حل و فصل شده و به سازمانهای باالتر ارجاع داده نشود.

وی رعایت استانداردهای پیشنهادی سازمان ملی اس//تاندارد درباره ارتقای صنع//ت خودرو با توجه به نحوه اجرا و زیرس//اختهایی که موردنیاز است را از دیگر مباحث این نشست برشمرد و افزود: مقرر شد این برنامه با همکاری سازمان ملی استاندارد تدوین و نحوه ارتقای اس//تانداردها در صنعت خودرو با این سازمان مصوب و نهایی شود.

سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو همچنین از ارائه گزارش ش//رکتهای تامینکننده قطعات در این نشس//ت خبر داد و گفت: با توج//ه به اقداماتی که ش//رکتهای خودروس//از در جهت اهداف کیفی تامین شده برای صنعت خودرو تا پایان سال درنظر گرفتهان//د، در بخش قطعهس//ازی نیز تامین قطعات ب//ا کیفیت، کاه//ش قطعات برگش//تی از خطوط و همچنین افزایش کیفیت قطعات از تامینکنندههای مختلف باید بهطور جدی مدنظر قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.