‌تشکیل‌کارگروه‌س‌هجانبه ‌آنالیز‌قیمت‌جدید‌قطعات‌

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

افزای//ش نرخ ارز و تاثیر آن ب//ر تامین مواد اولیه و همچنی//ن محصول نهایی، فع//االن حوزه صنعت قطعه و خودرو را دور یک میز کشاند تا راهکارهای کنت//رل این ش//رایط را موردبررس//ی ق//رار دهند. بر این اس//اس هفته گذش//ته هیاترییسه انجمن قطعهسازان دیدارهایی با مدیران عامل ایرانخودرو و س//ایپا برگزار کردند تا در این نشس//ت، راههایی را ب//رای کنت//رل این روند بررس//ی کنن//د. بر این اس//اس مقرر ش//د تا کارگروهی سهجانبه با حضور قطعهس//ازان، خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا قیمت ورودیهای صنعت خودرو م//ورد ارزیابی قرار گیرد و آنالیز جدیدی از قیمت قطعات خودرو تهیه شود.

س//خنگوی انجمن قطعهس//ازان با بیان این خبر افزود: این آنالیز قیمتی ممکن اس//ت نشاندهنده افزای//ش قیم//ت تولی//د خ//ودرو باش//د، از اینرو میتوانیم با اجرای راهکارهایی مانند کاهش قیمت م//واد اولیه یا کاه//ش هزینهه//ای دولتی صنعت خودرو مانع از افزایش قیمت خودرو شویم.

فره//اد بهنیا با تاکید ب//ر اینکه اگر دولت مصمم به حفظ قیمت خودرو در همین حد فعلی اس//ت، بهترین راه//کار کاهش هزینههای دولتی و کنترل ورودیه//ای صنع//ت خ//ودرو خواهد ب//ود، افزود: افزایش هزینه تولید ممکن است باعث ایجاد بحران جدی در بسیاری از شرکتهای قطعهسازی شود.

وی ی//ادآور ش//د: در حال حاض//ر قیمت برخی مواد اولیه داخلی موردنیاز در صنعت قطعهس//ازی افزایش یافته و این مسئله افزایش قیمت تمامشده را به دنبال داشته است.

س//خنگوی انجمن قطعهس//ازان با بی//ان اینکه بیشترین افزایش قیمت از سوی شرکتهای دولتی اتفاق افتاده که میتوان به رش//د قیمت محصوالت فوالد مبارکه و همچنی//ن محصوالتی مانند مس، آلومینیوم و مواد پتروش//یمی اش//اره کرد، تصریح ک//رد: افزایش قیمت این مواد اولیه در برخی موارد به گونهای بوده که قیمت ماده اولیه داخلی به باالتر از قیمت مواد وارداتی رسیده است.

بهنی//ا ب//ا بی//ان اینک//ه در س//الجاری برخ//ی شرکتهای زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت محصوالت خود را ۲۲ تا ۰۳ درصد افزایش دادهاند، گفت: محصوالت ش//رکت ف//والد مبارکه ۲۲درصد افزایش قیمت داشتهاند که این مسئله روی قیمت تولید قطعات خودرو تاثیرگذار بوده است.

وی ب//ا اش//اره ب//ه جلس//ه هیاتمدی//ره انجمن قطعهس//ازان با مدیران عامل س//ایپا و ایرانخودرو گفت: در جلس//ه با خودروس//ازان عن//وان کردیم که یکی از راههای کاه//ش قیمت خودرو، افزایش نیافتن قیمت مواد اولیه و حرکت به سمت کاهش قیمت مواد اولیه داخلی است. آنها نیز عنوان کردند که افزایش قیمت خودرو در ش//رایط فعلی به نفع خودروساز و قطعهساز نیست اما با این حال بحثی درباره دس//تور مدیران خودروس//از به شرکتهای تامینکنن//ده قطعات برای کاه//ش قیمت مطرح نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.