جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انجمن واردکنندگان

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ریی//س کمیته صنعت کمیس//یون صنایع و مع//ادن مجلس شورای اس//امی از تشکیل نخستین جلس//ه کمیسیون صنایع و مع//ادن با انجمن صنف//ی واردکنندگان خب//ر داد و گفت: در هفته گذشته نخستین جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اس//امی با انجمن صنفی واردکنندگان درباره واردات خودروهای امریکایی برگزار شد.

ولی ملکی در گفتوگو با خبر خودرو اظهار کرد: براین اساس جلس//ه نهایی کمیس//یون صنایع و معادن درباره جریان واردات خودروهای امریکایی در هفته آینده برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اسامی در راستای اظهارات رهبر معظم انقاب در حال بررسی جری//ان واردات خودروه//ای امریکایی و درس//تی و نادرس//تی این مس//ئله اس//ت و به زودی نظر نهایی خود را درباره واردات خودروهای امریکایی به کشور اعام خواهد کرد.

نماین//ده مشکینش//هر در مجلس دهم همچنین از بررس//ی موض//وع تولی//د خودروهای برق//ی و هیبریدی در کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اس//امی خب//ر داد و گفت: در هفته اخیر نخس//تین جلسه این کمیسیون با حضور شرکتها و تولیدکنندگان فعال در حوزه تولید خودروهای برقی تش//کیل و در زمین//ه تولید خودروهای برقی و هیبریدی و ضرورت آنها در کشور مباحثی مطرح شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.