نمره قبولی پارس خودرو در آزمون آالیندگی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

براس//اس ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و اس//تاندارد ایران، محصوالت تولیدی شرکت پارسخودرو از گروه سایپا در آزمون آالیندگی نمره قبولی را کسب کردند.

به گ//زارش س//ایپانیوز، ب//ا اج//رای آزم//ون آالیندگی روی خودروهای تولیدی و وارداتی، از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(IQSI)، محصوالت تولیدی پارسخودرو از گروه رنو، نمره قبولی کسب کرد تا بار دیگر شرکت پارسخودرو ثابت کند همواره پیشرو در کیفیت است.

بناب//ر ای//ن گزارش، یک//ی از ش//اخصهای اجب//اری صنعت خودرو که از س//وی سازمان محیطزیست پایش میشود، میزان آالیندگی وسایط نقلیه موتوری است که از سوی شرکت ISQI آزمون شده و گزارش آن به سازمان محیطزیست ارسال میشود که در آن خودروهای تندر۰۹، پارس تندر و رنو ساندرو موفق به کسب نمره قبولی در این آزمون شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.