واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی

معاون‹برنامه‹ریزی‹و‹امور‹اقتصادی‹وزارت‹نیرو‹از‹تاثیر‹تصویب‹الیحه‹بودجه‹خبر‹داد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

اعتبار بخش آب در بودجه سال ۵9 برابر 9/6هزار میلیارد تومان بود که این رقم در بودجه س/ال 96 با ۴درصد افزایش، 2/7هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.

مع/اون برنامهریزی و ام/ور اقتصادی وزیر نی/رو گفت: وزارت نیرو تالش داش/ته در دولت یازدهم ط/رح جدیدی را آغاز نکند و هی/چ طرح س/ازهای بزرگی مانند س/د را از اعتب/ارات داخلی اجرا نکرده اس/ت. به گزارش گس/ترش صنعت، علیرضا دائمی، معاون برنامهریزی و ام/ور اقتصادی وزیر نیرو با بیان این مطلب که امس/ال بخش زیادی از اعتبارات وزارت نیرو از طریق اس/ناد خزانه اسالمی و اوراق مشارکت تامین شده است، افزود: تاکنون ح/دود ۳هزار میلی/ارد تومان از این اوراق توزیع ش/ده و 2هزار میلیارد تومان نیز در حال طی مراحل نهایی و آماده توزیع است.

علیرض//ا دائم//ی با بیان اینکه هفته گذش//ته، 2 ه//زار و 200 میلی//ارد تومان دیگر از انواع این اوراق عرضه شده است، افزود: در مجموع امس//ال از ح//دود ۷هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت استفاده کردهایم.

علیرضا دائمی با اش//اره به اینکه اعتبارات امسال وزارت نیرو حداکثر 0۱هزار میلیارد تومان اس//ت، افزود: این در حالی اس//ت که برای انجام طرحهای خود به 002هزار میلی//ارد تومان اعتبار نیاز داریم و الزم است که بخش خصوصی مشارکت بیشتری در طرحهای آب و برق داشته باشد.

‹افزای/ش‹اعتب/ار‹آب‹در‹الیحه‹بودجه‹ ‹ سال‹۶۹

دائم//ی از آب بهعن//وان عنصری ک//ه در تولید صنعت//ی، کش//اورزی و انرژی نق//ش تعیینکننده دارد، ی//اد کرد و افزود: در الیحه بودجه س//ال ۶۹ ظرفیته//ای خوبی برای وزارت نیرو درنظر گرفته شده و با توجه به خاص بودن مسئله آب در برنامه شش//م توس//عه، با وجود اینکه بودجههای عمومی بهط//ور تقریب//ی در تمام مولفهها کاهش داش//ته، بودجه آب از افزایش برخوردار بوده است.

مع//اون برنامهریزی و امور اقتص//ادی وزیر نیرو ادامه داد: اعتبار بخش آب در بودجه سال ۵۹ برابر ۹/۶ه//زار میلیارد تومان بود که این رقم در بودجه س//ال ۶۹ با ۴درصد افزایش به 2/۷ه//زار میلیارد تومان پیشبینی شده است.

وی تصری//ح کرد: بودجه وزارت نیرو برای س//ال ۶۹ نیز حدود 0۱هزار میلیارد تومان برآورد ش//ده است.

دائم//ی ب//ا بی//ان اینک//ه در بخ//ش ب//رق یا از بودجههای دولتی اس//تفاده نمیکنیم یا به ندرت اس//تفاده خواهیم کرد، افزود: در توسعه منابع آبی در حوضههای آبریزمش//ترک، بهویژه س//اماندهی رودخانهه//ا، جلوگی//ری از آلودگ//ی مناب//ع آبی و تاسیسات فاضالب شاهد این افزایش بودهایم.

وی تصری//ح ک//رد: در برنامه ارائ//ه خدمات آب ش//هری و روس//تایی و مبحث فاض//الب، اعتبارات بودج//ه از 0۵۴میلی//ارد تومان ب//ه 002۱میلیارد تومان افزایش داشته است.

‹میزان‹عوارض‹آب‹و‹برق‹در‹سال‹۶۹ ‹

مع//اون برنامهریزی و امور اقتص//ادی وزیر نیرو درب//اره ع//وارض دریافت//ی در بخ//ش آب و برق گف//ت: در اینباره دو تبص//ره داریم که به ازای هر ۱000 لیت//ر آب، مبلغ ۵۱ تومان بهعنوان عوارض از مش//ترکان ش//هری دریافت میش//ود و تا سقف 0۷میلیارد تومان برای توسعه طرحهای آبرسانی روستایی هزینه خواهد شد.

وی ادام//ه داد: در بخش برق نیز در س//ال آینده به ازای هر کیلووات س//اعت برق مصرفی، 0۵ ریال عوارض از مش//ترکان ش//هری دریافت میشود که تا سقف 00۱۱میلیارد تومان برای خرید تضمینی ب//رق تولی//دی از انرژیه//ای پاک و برقرس//انی روستایی هزینه شود.

دائمی تاکید کرد: عوارض آب در سال ۶۹ تغییری نداشته ولی عوارض برق به ازای هرکیلووات ساعت از 0۳ به 0۵ ریال افزایش یافته و س//قف هزینهها نیز از 00۷میلی//ارد تومان به 00۱۱میلیارد تومان افزایش داشته است. ‹

علیرضا دائمی با اشاره به اینکه تمام ظرفیتهای مربوط به اوراق مش//ارکت، فاینانس، اس//ناد خزانه اس//المی و صکوک اجاره ب//رای وزارت نیرو مدنظر قرار دارد، اف//زود: برای جبران یارانههای انرژی که دولت بابت س//وخت مصرف//ی نیروگاهها به وزارت نفت میپ//ردازد نیز ۴هزار میلی//ارد تومان درنظر گرفته شده است.

وی یاد آور ش//د: دولت برای توسعه زیرس//اختهای آب و برق مسکن مهر نیز ۵2۱میلیارد توم//ان درنظر گرفته ک//ه وزارت نیرو نیز باید س//هم خود را بهصورت جداگانه بپردازد. ‹

معاون برنامهری//زی و امور اقتصادی وزیر نی//رو اف//زود: در الیح//ه بودجه س//ال ۶۹ تبص//رهای لح//اظ ش//ده تا بتوانیم طرحهای نیمهتمام را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی ب//ا اش//اره ب//ه تبص//ره 20 بند «الف» مبنیبر جلب مش//ارکت بخش خصوصی ب//رای تامین مالی طرحهای در تملک با اولویت طرحهای نیمهتمام اظهارک//رد: دول//ت طرحه//ای الزم را پیشبین//ی و ب//رای س//ال آینده در قان//ون لحاظ کرده که این منابع تلفیقی از منابع عمومی دولت، تسهیالت صندوق توسعه ملی و آورده سرمایهگذار خواهد بود.

دائمی ادامه داد: بر این اس//اس، 02درصد آورده س//رمایهگذار، ۵2درصد از مح//ل اعتبارات تملک داراییه//ا، ۵2درص//د از صن//دوق توس//عه ملی و بقیه از محل تس//هیالت منابع مالی داخلی بانکها مشارکت خواهد شد.

‹وزارت‹ نی/رو‹ ط/رح‹ س/ازه‹ای‹ آغ/از‹ ‹ نم ‹یکند

دائمی با اینکه وزارت نیرو تالش داشته در دولت یازده//م طرح جدیدی را آغ//از نکند، اظهارکرد: ۸ طرحی که امسال در الیحه بودجه پیشبینی شده اغلب طرحهای سازهای نیست و هیچ طرح سازهای مانند س//دها را از اعتبارات داخل//ی آغاز نکردهایم و طرحهای فاضالبی نیز بیش//تر با مشارکت بخش خصوصی در حال انجام است.

او افزود: س//ال گذش//ته بیش از ۷۸ تصفیهخانه و امس//ال نیز ۶2 تصفیهخانه ب//ه بخش خصوصی واگذار شده است.

‹کاه/ش‹اعتبارات‹دولت/ی‹برای‹بخش‹ ‹ برق‹و‹انرژی

معاون برنامهریزی و ام//ور اقتصادی وزارت نیرو ادامه داد: در بخش برق، سرمایهگذاریهای دولتی به ج//ز در پروژههای پس//تها و خط//وط انتقال، به حداق//ل رس//یده و اکثریت طرحه//ای برقی با سرمایهگذاری بخش خصوصی در حال انجام است.

وی تصری//ح ک//رد: در الیحه بودجه س//ال ۶۹، اعتبارات در بخش انرژی ۷۳درصد کاهش داش//ته و بهتدریج اعتبارات عمومی از بخش برق برداش//ته میش//ود و دولت بهعنوان تنظیمکننده بازار ایفای نقش خواهد کرد.

دائمی ب//ا بیان ای//ن مطلب که در اعتبارات طرحهای تعادلبخش//ی در س//فرههای زیرزمین//ی در ردیفهای اعتباری متفرق//ه 0۶2میلیارد تومان برای آب و برق خوزستان 002میلیارد توم//ان و ب//رای تقوی//ت طرحه//ای س//امانههای فاضالب شهرهای دارای تنش آب//ی 00۵میلیارد تومان درنظر گرفته شده است، افزود: برای توسعه زیرس//اختها و خدمترس//انی ب//ه جزیره ابوموس//ی 0۵میلی//ارد تومان و در مجم//وع ح//دود 00۷۱میلیارد تومان در بودجه متفرقه درنظر گرفته شده است. ‹‹‹۰۲درصد‹تولید‹برق‹کش/ور‹ به‹عهده‹وزارت‹نیرو‹است

دائم//ی درباره واگ//ذاری نیروگاهها به بخ//ش خصوصی با بیان اینکه این واگذاریها براس//اس ضوابط خاصی در حال انجام است، گفت: براس//اس سیاستهای اصل۴۴ قانون اساس//ی باید 02درص//د تولید برق کش//ور را نگه داری//م و با توجه به اینکه در زمان حاضر ۵۵درصد تولید برق کش//ور از سوی بخش خصوصی در حال انجام اس//ت پیشبینی میکنیم ۵2درصد دیگر از ظرفیتهای نیروگاهی کش//ور به بخش خصوصی منتقل شود.

‹۰۷طرح‹بزرگ‹در‹۰۴‹کشور‹جهان ‹

معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به اینکه در زمان تحریم توانستهایم ضمن برطرف کردن مش//کالت آب و برق داخل//ی، در بازار برق بینالمللی حضور داشته باش//یم، افزود: در همین شرایط 0۷ طرح بزرگ در 0۴ کشور جهان در حال اجرا داریم و از دانش فنی ساخت سد، نیروگاههای برقآب//ی، نیروگاهه//ای گازی در حال اجرا و حتی تصفیهخانههای آب و فاضالب در کش//ور که بومی شدهاند نیز برخوردار هستیم.

علیرض//ا دائم//ی با اش//اره ب//ه اح//داث نیروگاه «س//نگ توده2» در تاجیکس//تان که از بزرگترین نیروگاهه//ای آبی منطقه اس//ت، گف//ت: همچنین احداث س//د و نیروگاه خداآفرین که با مش//ارکت خارجی از س//وی متخصصان ایرانی س//اخته شده است از نقاط عطف این صنعت به شمار میرود.

وی یادآور ش//د: در زمان حاضر بخش//ی از برق ترکی//ه، عراق، س//وریه، افغانس//تان، پاکس//تان و کشورهای شمالی از طرف ایران تامین میشود.

او با اشاره به اینکه دوره جدید ریاستجمهوری در امریکا تاثیری در روند کنونی صنعت آب و برق نخواهد داش//ت، افزود: ایران در بازار 00۴میلیون نفری منطق//ه نقش محوری دارد و میتواند بخش عم//دهای از نی//از منطقه را تامین کن//د؛ در زمان تحریمها نیز توانس//تیم بس//یاری از مشکالت را از سر راه برداریم و به خودکفایی برسیم.

وی ادام//ه داد: در مس//یری که حرکت میکنیم ممکن اس//ت عدهای از کش//ورها نیز ب//ا ما همراه ش//وند، بنابرای//ن امریکا بای//د محاس//به کند که میخواهد در بازار ایران نقش داشته باشد یا خیر؟

معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به اینکه در زمان حاضر یکمیلیارد و 00۶ میلیون نفر از مردم جهان به آب بهداشتی دسترسی ندارند که نتیج//ه آن مرگومیر ک//ودکان جهان بهدلیل دسترس//ی نداشتن به منابع آبی سالم است، افزود: براساس آخرین آمار سازمان ملل، بخش زیادی از مردم جهان به برق نیز دسترسی ندارند و ما تالش میکنیم به جز کشور خودمان، در بازسازی صنعت آب و برق کشورهایی همچون افغانستان، سوریه و عراق نیز حضور فعال داشته باشیم.

وی در ادامه با اش//اره به نق//ش مهم وزارت نیرو در کش//ورهای آسیای میانه گفت: ما در کشورهای آس//یای میانه میتوانیم فعالتر از گذش//ته باشیم و ش//رایط ما با تغییر یک فرد ی//ا یک تفکر تغییر نمیکند؛ زیرا ایران به بلوغ صنعتی در صنعت آب و برق رسیده است.

علیرض//ا دائم//ی در ادامه افزود: اس//تقبال ما از س//رمایهگذاری و فن//اوری خارج//ی بیش//تر برای افزایش بهرهوری اس//ت نه از روی محدودیتهایی که میتواند به ما آس//یب برساند، بنابراین دیگران بای//د در تصمیمات خود محتاط باش//ند تا چنین فرصتی را از دست ندهند.

وی افزود: ما آمادگی داریم با تجهیزات س//اخت داخل با کیفیت، در بازارهای رقابتی جهان حضور پیدا کنیم و حضور تفکر جدید در امریکا، بیش//تر باید باعث نگرانی اتحادیه اروپا و امریکا باش//د؛ زیرا با اتخاذ سیاستهای غلط میتواند امتیازات بزرگی را از دست دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.