توانایی تامین برق با وجود افت فشار گاز نیروگاهها

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرعام//ل ش//رکت م//ادر تخصصی تولی//د برق حرارتی، درب//اره تامین برق م//ورد نیاز کش//ور با وجود افت فشار گاز در برخی نیروگاهها اعالم کرد: ظرفی//ت نصب ش//ده آماده به کار نیروگاههای کشور2۱ هزار م//گاوات بیش از می//زان برق مصرفی است.

محس//ن طرزطلب افزود: تا پایان ماه گذشته و پیش از فرارسیدن سرمای شدید پاییزی، بیش از ۵۹ درصد س//وخت نیروگاههای کش//ور از گاز تامین میشد.

به گفته این مسئول، در یک ماه گذشته و با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، افت فشار گاز موجب شد گاز نیروگاهها با تاخیر و مشکالتی تامین شود.

وی گفت: این شرکت با هماهنگی شرکت پاالیش و پخش فرآوردهه//ای نفتی و همچنین ش//رکت گاز، نیروگاههایی را که برای تامین س//وخت آنها مشکلی وجود ندارد در مدار نگه داشته است و به تولید برق میپردازد.

طرزطلب افزود: اینک نیروگاههای مناطق ش//مالی و شمال غرب کش//ور که بیش//تر روزها س//رمای زیر صف//ر را تجربه میکنن//د، با افت فش//ار گاز روبهرو ش//دهاند و از گازوئیل به عنوان سوخت دوم استفاده میکنند.

وی افزود: در برخی م//وارد نیز تعطیلی واحد نیروگاهی به صالح اس//ت و برق از سایر مناطق کشور به این نقاط منتقل میشود.

مدیرعامل ش//رکت م//ادر تخصص//ی تولید ب//رق حرارتی ی//ادآوری کرد: اس//تفاده از م//ازوت در نیروگاهه//ا به عنوان س//وخت جایگزین ممنوع اس//ت و فقط در م//وارد اضطراری اس//تفاده میشود، به طور نمونه در هفتههای گذشته در شهر تبریز به دلیل شدت س//رما، برای چند روز از سوخت مازوت برای راهاندازی نیروگاه استفاده شد.

وی اف//زود: در ه//ر حال، ظرفیت نصب ش//ده آماده به کار نیروگاهه//ای کش//ور 2۱ هزار م//گاوات بی//ش از میزان برق مصرف//ی اس//ت و تا ح//د ممکن س//عی میش//ود از ظرفیت نیروگاههای با مصرف س//وخت گاز ب//رای تولید برق و انتقال آن به سایر نقاط استفاده شود.

ای//ن مس//ئول وزارت نیرو ی//ادآوری کرد: تامی//ن برق در نیروگاهه//ا با توج//ه به برنامههای پیشبینی ش//ده تعمیرات نیروگاهی انجام میش//ود و سعی داریم تا حد امکان تداخلی در این موضوع پیش نیاید.

ظرفیت نصب ش//ده نیروگاهی کشور تا پایان سال گذشته ۴۷ه//زار و 0۵۳ م//گاوات بود که از این می//زان، بیش از ۵۸ درصد معادل 0۶هزار م//گاوات از نیروگاههای حرارتی تامین میشود.

محسن طرزطلب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.