تشکیل ستاد همکاریهای ایران و عراق در حوزه آب و برق

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

با دس//تور وزیر نیرو، س//تاد همکاریهای ایران و عراق در حوزه آب و برق تشکیل و بهرام نظامالملکی بهعنوان دبیر این ستاد منصوب شد.

با توسعه روزافزون همکاریهای فنی و مهندسی صنعت آب و برق ایران و عراق و سهم بیش از 0۹درصدی صدور خدمات فنی و مهندس//ی در بخش آب و برق به این کشور، این ستاد با دستور حمید چیتچیان، وزیر نیرو برای فراهم کردن بستر مناسب توسعه و رفع موانع همکاریها تشکیل شده است.

برپای//ه نظر وزیر نیرو، س//تاد همکاریهای ای//ران و عراق در ح//وزه آب و ب//رق، وظایف//ی همچون پیگی//ری مطالبات ش//رکتهای بخ//ش خصوصی و دولتی صنع//ت آب و برق از طرفه//ای عراقی، رفع موان//ع ورود بخش خصوصی به حوزه صادرات برق کشور عراق و پیگیری تخصیص خطوط اعتباری ب//رای اجرای پروژههای صنعت برق در کش//ور عراق از محل صندوق توسعه ملی را به عهده دارد.

همچنی//ن توس//عه هم//کاری و تعامل با بخ//ش اقتصادی س//فارت ایران در عراق و همچنین رایزن بازرگانی س//ازمان توس//عه تج//ارت ای//ران، رایزنی ب//ا نهادهای ذیرب//ط برای اختصاص تس//هیالت به فعاالن صادراتی صنعت برق در قبال مطالب//ات مع//وق آنها از کارفرمای//ان عراقی با ارائه اس//ناد و مدارک و تایید سندیکای صنعت برق ایران و همچنین توافق درب//اره تهاتر مطالبات معوق فع//االن صادراتی صنعت برق با مواد اولیه موجود در کشور عراق نیز از دیگر وظایف این ستاد خواهد بود. حمایت از سرمایهگذاری و انتقال فناوری و ساخت خط//وط تولید در عراق برای س//اخت محصوالت و تجهیزات مش//ترک و جلوگیری از رقابت مخرب بین شرکتهای ایرانی صادرکننده خدمات صنع//ت آب و برق در بازار عراق ازجمله مس//ئولیتهایی است که ستاد همکاریهای ایران و عراق در حوزه آب و برق به عهده دارد.

تا پایان مهر امس//ال، عراق با ۳میلیارد و ۹0۵میلیون دالر، سومین کشور واردکننده کاالهای ایرانی پس از چین و امارات متحده عربی بوده است.

بیش//ترین انرژی ارسال ش//ده برونمرزی در سال گذشته به کش//ور عراق (۷میلیارد و ۱۷میلیون کیلووات ساعت) بود که نس//بت به سال ۳۹۳۱ رشدی ۶/۶۱درصدی داشت و پس از آن کش//ورهای ترکیه، افغانس//تان، پاکس//تان، ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان قرار داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.