توتال‌جریان‌گاز‌ترش‌را‌تسهیل‌م‌یکند

ضریب‹باالی‹خوردگی‹در‹صنعت‹نفت‹بیش‹از‹2‹میلیارد‹دالر

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

وقت//ی س//خن از وزیر نفت بهمی//ان میآید در کنار موضوع اکتش//افات و برداش//تها، یک//ی از مهمترین موضوعات//ی که ب//ه ذهن میرس//د ص//ادرات نفت و فرآوردههای نفتی اس//ت. به گزارش گسترش صنعت، ب//ا توجه به ذخای//ر نفتی ایران و وابس//تگی بودجه به منابع نفتی، صادرات فرآوردههای نفتی به کش//ورهای همس//ایه به وی//ژه عراق، افغانس//تان، تاجیکس//تان و پاکس//تان به دلی//ل نزدیکیه//ای جغرافیایی اهمیت مییابد. به گفته رییس کل گمرک در کش//ور ما نفت همیش//ه بهراحتی صادر شده اما در فرآوردههای نفتی که س//بب جلوگیری از خامفروشی میشود باید کمی تجهیزات را تقویت کنیم. رشد ۸۲۱درصدی صادرات نفت به چین گواهی بر همین سهولت در صادرات نفت اس//ت. صادرات نفت ایران به چی//ن در ماههای مهر و آبان با رش//د ۸۲۱درصدی به ۷۷۷هزار بش//که در روز رس//یده اس//ت. به این ترتیب ایران اکنون در جایگاه چهارمین تامینکننده نفت این کشور قرار دارد. امکان صادرات نفت ایران به اروپا پس از اجرای برجام و رفع تحریمها ایجاد ش//د و امروز چین بزرگترین بازار نفت ایران به ش//مار میرود. صادرات نف//ت و فرآوردههای نفتی نیازمند زیرساختهایی ازجمله لولههای انتقال باکیفیت و تضمین ش//ده اس//ت. بر این اساس با یکی از فع//االن بخش خصوصی و یکی از مس//ئوالن دولتی به گفتوگو نشس//تیم تا وضعیت تولید و اس//تفاده از لولهه//ای انتقال نفت و فرآوردههای نفتی را بررس//ی کنیم. س//ندیکای لوله و پروفیل فوالدی محل اجماع تولیدکنندگان هر نوع لوله اس//ت. دبیر این س//ندیکا، امیرحس//ین کاوه مدت//ی اس//ت که به تش//ریح دقیق موفقیتهای این صنعت میپردازد. از این رو گسترش صنعت در گفتوگو با کاوه نخس//ت به بررسی شرایط لولههای انتقال نف//ت پرداخت. وی در اینباره توضیح داد: لولههای انتقال نفت ایران از نظر کیفیت ش//رایط مناس//بی دارند به طوری ک//ه درحالحاضر مطابق با اس//تاندارد IPS ش//رکت ملی نفت ایران و استاندارد بینالملل//ی API۵Lس//اخته میش//وند. کاوه افزود: درحالحاضر نزدیک به ۰۱ش//رکت لول//ه و تجهیزات س//دید، لولهسازی ماهشهر، لولهسازی صفا، لولهسازی ساوه، لولهسازی اهواز ...و توانایی تولید لولههای قطور نفت را دارند. عضو ات//اق بازرگانی ایران درباره واردات لولههای نفتی گفت: ایران درحالحاضر توانایی ساخت بیش از ۸۱ میلیون تن لولههای نفتی در س//ال را دارد که از این مقدار، ۴ میلیون تن لولههای قطور هستند. بنابراین ایران از واردات لوله بینیاز است اما گاه//ی پیمانکاران ب//ه دلیل ارزانتر تمام شدن، اقدام به واردات میکنند.

‹بازدید‹توتال‹از‹کارخان ‹ههای‹ ‹ لول ‹هسازی‹

کاوه با اش//اره به مشکل خوردگی در لولههای نفتی گفت: از سال ۱۷ تا حدود ۴ سال پیش با همکاری توتال توانستیم لولههای گاز ت//رش تولید کنیم و امروز توتال ب//رای تک//رار همکاریها در حال بررس//ی کارخانههای لولهس//ازی ایران اس//ت. بنابرای//ن در موض//وع خوردگی لولهها ایران بیش از ۰۲ س//ال است که توانایی ساخت لوله گاز ترش را دارد.

کاوه درب//اره تولی//د ورقههای فوالدی نیز گفت: تا چند ماه آینده ایران توانایی تولی//د نوع//ی ورق ویژه ب//رای لولههای انتق//ال گاز ترش را بهدس//ت میآورد تا خوردگ//ی لولهها کاهش یابد. این عضو ات//اق بازرگانی ایران با اش//اره به توانایی ای//ران در ص//ادرات لولهه//ای نفتی نیز گفت: کارخانههای لولهس//ازی ایران در نقاط مختلف کشور پراکندهاند از این رو صادرات با مش//کل زیادی مواجه نیست. امروز منطقه از لولههای ایرانی اس//تفاده میکن//د به طوری که به ترکمنس//تان، ع//راق، پاکس//تان ...و لوله صادر میکنی//م و در حال مذاکره با کش//ور عمان برای امضای قرارداد هس//تیم. ب//ه گفته کاوه حم//ل لولهها به کش//ورهای منطقه از راه حملونق//ل ریل//ی انجام میش//ود. وی اف//زود: در حملونقل لولهها به کش//ورهای همسایه زیرساختها کافی است و مشکلی در این زمینه نداریم.

‹سکوت‹در‹تجارت‹فرآورد ‹ههای‹نفتی‹ ‹

در ادامه بررسی شرایط خطوط انتقال نفت با معاون فنی و عملیاتی ش//رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی س//اری گفتوگویی انجام دادیم تا هم شرایط یکی از شهرستانهای کشور را بررسی کنیم و هم نظر یکی از مسئوالن دولتی را جویا شویم.

مع//اون فن//ی و عملیات//ی ش//رکت مل//ی پخ//ش فرآوردهه//ای نفتی س//اری در گفتوگو با گس//ترش صنعت گفت: خطوط انتقال فرآوردههای نفتی س//اری امروز پاسخگوی نیازهای وارداتی است و لولههای این شهرستان با استانداردها فاصله ندارد. عبداله احمدی افزود: مش//کل اصلی م//ا در واردات این اس//ت که حدود ۴ سال است که واردات فرآوردههای نفتی از راه این شهرس//تان انجام نمیشود و مشکل اصلی آن سوآپ است. از سال ۱۹ سوآپ نفت دریای خزر تعطیلش//ده اس//ت. پیش از این واردات نفت خ//ام، بنزین، نفتک//وره ...و از این شهرستان انجام میش//د اما مدتی است که ش//رایط تغییر کرده است. وی درباره ص//ادرات فرآوردههای نفت//ی نیز گفت: درحالحاض//ر صادرات//ی از ای//ن منطقه انجام نمیشود اما اگر الزم باشد خواهیم توانست زیرساختهای صادرات را ایجاد کنیم. این شهرس//تان ام//کان صادرات و واردات و تبدی//ل نفت ک//وره و گاز مایع را دارد. ب//ه گ//زارش گس//ترش صنعت، ش//واهد و بررس//یها نش//ان میدهد که زیرساختهای انتقال نفت و فرآوردههای نفتی با ش//رایط مطلوبی همراه اس//ت و توانایی لولهس//ازان در صنعت لولهسازی منجر به آس//ان ب//ودن درآمدزایی از راه نفت ش//ده اس//ت اما برای س//ازماندهی ص//ادرات نفت و فرآوریه//ای نفتی وزیر پرافتخار این روزه//ا باید همتی مضاعف داشته باشد. ‹خسارت‹01‹میلیارد‹دالری‹ ‹

خوردگی در س//الهای گذشته آسیبهای اقتصادی بس//یاری به مهمترین منبع درآم//دی ایران وارد کرده اس//ت. این آسیبها به حدی بود که در آذر ۴۹ رییس انجمن خوردگی ایران با اشاره به اینکه ۸ تا ۸/۰ درصد هزینه تولید ناخالص مربوط به خوردگی اس//ت گفت: نزدیک به ۰۱ میلیارد دالر در س//ال با هزینه خوردگی مواجه هس//تیم که بیش از ۰۲ درصد هزینهها مربوط ب//ه صنعت نفت اس//ت. جابر نش//اطی، رییس انجمن خوردگی ایران با اشاره به نقش پژوهشگاه صنعت نفت در کاهش خوردگی اینگونه توضیح داده بود: چندین سال اس//ت که در حوزه کنترل و مدیریت و مهندسی خوردگ//ی آن فعالیت میکنیم چراکه مقوله خوردگی ب//ه ص//ورت مس//تقیم و غیرمس//تقیم ب//ر واحدهای صنعتی تاثی//ر میگذارد ک//ه به دنبال آن خس//ارات جبرانناپذی//ری را ب//ه صنعت کش//ور وارد میکند و بس//یاری از ای//ن خس//ارات در دنیا عنوان نمیش//ود. خوردگ//ی در تجهیزات کلیدی نفت و س//ایر بخشها س//االنه ۰۱ میلیارد دالر خسارت وارد صنعت میکند. با توجه به اینکه در صنعت نفت سیاالت زیادی وجود دارد تجهیزات آن را از بین میبرد به طوری که بیش از ۰۲ درصد هزینهها مربوط به این صنعت است.

‹وعده‹کاهش‹ضریب‹خوردگی‹ ‹

پس از اینکه مش//کالت خوردگ//ی در صنعت نفت باعث خسارت ۰۱ میلیارد دالری شد رحیم زمانیان در آبان سال گذشته نس//بت به این موضوع موضعگیری کرد. مش//اور خوردگی در وزارت نفت با اشاره به سند خوردگی گفته بود: تدوین س//ند خوردگی از سال ۷۸ ش//روع و در سال ۸۸ با موفقیت اجرا شد که توانستیم این سند را به صورت کتابچهای آماده و اجرا کنیم.

به گفته مش//اور مدیرکل نظام نگهداری و تعمیرات وزارت نفت اجرا ش//دن س//ند خوردگی به س//ال ۲۹ موکول و وقفهای میان تدوین س//ند و اجرایی ش//دن آن ایجاد ش//د که خوش//بختانه دو سال است این سند در صنعت در حال اجراست. وی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری س//ومین کنگره خوردگ//ی در صنعت نفت اعتالی مدیریت خوردگی در صنعت نفت اس//ت، گفته بود: این همایش برای فرهنگسازی هرچه بیشتر مقوله مدیریت خوردگی در میان مدیران و کارشناسان حوزه نفت و همچنین گس//ترش و شناسایی مقوله خوردگی برگزار میشود. در این حوزه تالش داریم با فناوریهای روز دنیا بیش//تر آشنا شویم و از این رو تصمیم داریم با برگزاری این کنگره از تجربیات استادان و شرکتهایی ک//ه در حوزه خوردگی پژوهشهای//ی را انجام دادهاند، اس//تفاده حداکثری کنیم. به گزارش گسترش صنعت، با اینکه فعاالن صنعتی در کش//ور برای کاهش ضریب خوردگی اقداماتی داشتهاند اما هنوز خوردگی بهعنوان یکی از اصلیترین مشکالت این صنعت پابرجاست.

پ/س از نشس/ت اوپک و موفقی/ت وزیر نف/ت در این نشس/ت و بازتابهای رس/انهای، بیژن نامدارزنگنه پس از محمدجواد ظریف، دومین وزیر دولت روحانی اس/ت که بهعنوان ش/خصی قدرتمند و توانمند در عرصههای بینالمللی ش/ناخته میشود. امروز نگاه فعاالن صنعت نفت بیش از گذشته به سمت آقای وزیر است و انتظارهای بیشتری از او دارند. امیر حسین کاوه: تا چند ماه آینده ایران توانایی تولید نوعی ورق ویژه برای لولههای انتقال گاز ترش را بهدست میآورد تا خوردگی لولهها کاهش یابد کارخانههای لولهسازی ایران در نقاط مختلف کشور پراکندهاند از این رو صادرات

با مشکل زیادی مواجه نیست. امروز منطقه از لولههای ایرانی استفاده میکند به طوری که به ترکمنستان، عراق، پاکستان ...و لوله صادر میکنیم و در حال مذاکره با کشور عمان برای امضای قرارداد

هستیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.