پاالیشگاه‹الوان‹در‹کاهش‹تولید‹نفت‹کوره‹رکورد‹زد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

پاالیشگاه الوان در کاهش تولید نفتکوره و تولید به صورت وکیوم باتوم تا مرز ۷/۶۱ درصد مقام نخست را از آن خود کرد. به گزارش گسترش صنعت به نقل از شانا، مدیرعامل پاالیش//گاه الوان گفت: مجتمع تقطیر الوان س//ال ۰۵٣۱ شمس//ی با هدف تولید و تامین نفتکوره صادراتی و س//وخت کشتی ساخته ش//ده بود که امروز ب//ا توجه ب//ه نیاز داخل و سیاس//ت کاه//ش نفتکوره، رکورددار کاهش این فرآورده نفتی کمارزش شده است.

محمدعل//ی اخباری اف//زود: با توجه به ش//رایط بازار و بیارزش ش//دن نفتک//وره و سیاس//ت کاهش تولید این فرآورده به دالیل زیس//تمحیطی، ش//رکت پاالیش نف//ت الوان از س//ال ۱۹ ت//ا ۲۹ با خصوصیش//دن این پاالیش//گاه و نبود نقدینگی و ضرردهی به س//مت تولید فرآوردههای باارزش حرکت کرد. وی افزود: از س//ال ۵۹ با تغییر خوراک پاالیش//گاه ب//ه میعانات گازی و کاهش تولید نفتک//وره فرآورده باارزش نفتای ترش س//نگین «م//واد اولیه تولی//د بنزین و نف//ت گاز» تولید کردیم و می//زان تولید نفتکوره از ۴۲ درصد س//ال ٣۹ و ۴۹ را به ۷/۶۱ درصد رس//اندیم. به گفته مدیرعامل پاالیشگاه الوان، میزان تولید نفتکوره در ۶ ماه نخس//ت پارسال ح//دود ۵۸٣هزار تن بود که در ۶ ماه نخس//ت امس//ال به ۵۸۲ هزار تن رس//یده اس//ت. وی گفت: برای کاهش تولید نفتکوره دو پروژه جدید در شرکت پاالیش نفت الوان تحت عن//وان «واحد تقطیر در خأل جدید و واحد قیرس//ازی» تعریف ش//ده که کار طراحی و مش//اوره به پیمانکار سپرده شده و مطالعات اولیه آن به پایان رسیده اس//ت. اخباری افزود: با اجرای این دو پروژه، نفتکوره موجود به قیر و نفت گاز تبدیل خواهد ش//د و در عمل تولید نفتکوره بهطور کامل قطع میشود و جای خود را ب//ه تولید فرآوردههای باارزش خواهد داد. وی ادامه داد: پروژههای در دس//ت طراحی ۰٣ میلیون دالر هزینه در بر دارد که اجرای آن دو س//ال زمان میبرد و براس//اس برنامهریزی واحدهای جدید ازس//وی مهندسان داخلی و توان مهندس//ی و تخصصی پاالیش//گاه ساخته خواهد ش//د. مدیرعامل پاالیشگاه الوان با اش//اره به استقبال سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای اجرای این پروژهها گفت: این پروژه را با دریافت تسهیالت بانکی به سرانجام میرسانیم، زیرا معتقدیم بازگشت سرمایه آن فوری است و پس از یکسال همه سرمایه برگشت خواهد داشت. به گزارش شانا، شرکت پاالیش نفت الوان در سال ۵۵٣۱ با عنوان مجتمع تقطیر الوان زیرنظر پاالیشگاه شیراز با ظرفیت ۰۰۰۲ بش//که نفتخام در روز بهوسیله شرکت اینگرا یوگس//الوی س//ابق و با نظارت شرکت ملی نفت ایران ساخته شد و به بهرهبرداری رسید. در این مجتمع پاالیش//ی با اعمال تغییرات بس//یار در س//الهای زیاد سرانجام در ۰۱ اردیبهشت ۰۹٣۱ و مصادف با روز ملی خلیجفارس، فاز نخست طرح بهبود فرآیند و بهینهسازی ظرفیت ش//رکت با هدف افزای//ش ظرفیت از ۰٣ به ۵۵ هزار بشکه در روز در مدار تولید قرار گرفت. واحد تصفیه هیدروژنی فرآوردههای میان تقطیر نفت س//فید و نفت گاز به منظور تولید فرآوردهها مطابق با اس//تاندارد یورو ۴، بهمن پارسال به بهرهبرداری رسید. هماکنون خوراک ۵٣ هزار بشکه (نفتخام) پاالیشگاه بهوسیله یک رشته خط لوله ۲۱ اینچ از مخازن تاسیسات شرکت نفت فالت قاره الوان و ۰۲ هزار بشکه میعانات گازی پارس جنوبی تامین میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.