تجهیزات خارجی و استخدام بومیها در پتروشیمی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

عملی//ات اجرایی س//اخت پتروش//یمی دهدشت پس از ۹س//ال وقفه با هم//ت دولت تدبیر و امید در دشت کالچو در شهرس//تان کهگیلوی//ه در اس//تان کهگیلویهوبویراحم//د آغاز شد.

به گ//زارش ایرن//ا، عملیات خاکب//رداری پتروش//یمی دهدشت بعد از سالها وقفه با انتخاب پیمانکار، روز دوشنبه آغاز شد.

نماین//ده م//ردم شهرس//تان کهگیلوی//ه در مجل//س ش//ورای اس//المی درباره طرح گفت: عملیات خاکبرداری پتروشیمی دهدشت با اعتبار ۰۲۲ میلیارد ریالی آغاز شد.

عدل هاشمیپور افزود: براس//اس پیشبینیها عملیات خاکبرداری در یکس//ال انجام میش//ود. بعد از عملیات خاکب//رداری احداث س//اختمانهای غیرصنعتی نیز آغاز خواهد شد.

هاش//میپور افزود: طرح پتروشیمی دهدشت کهگیلویه و بویراحمد در ٣فاز پیشبینی شده و با همکاری شرکت هلدینگ خلیجفارس روند اجرای این طرح بهخوبی انجام میشود.

مدیرعامل پتروشیمی دهدشت نیز با اشاره به همکاری مس//ئوالن دولتی در روند اجرای این طرح گفت: با توجه به حج//م ریالی طرح بیش از ۰۷ درصد تجهیزات باید از سایر کشورها تامین شود.

علی بطاحیان افزود: ۶۲ شرکت برای سرمایهگذاری در پتروش//یمی دهدش//ت اعالم آمادگی کردهاند. وی گفت: خ//ط لوله اتیلن این طرح از گچس//اران نیز در س//ال ۶۹ تامین اعتبار خواهد شد.

بطاحی//ان با تاکید ب//ر همکاری مردم و مس//ئوالن در اجرای این طرح افزود: استخدام نیروهای بومی در اولویت خواهد بود.

عملیات اجرایی پتروشیمی دهدشت از سال ۶۸٣۱ در زمینی به مساحت ۰۱۱ هکتار آغاز شد.

پتروشیمی دهدش//ت با ظرفیت تولید ساالنه ۰۰٣هزار تن و اش//تغالزایی ۰۴۲ نفر باید هزار روزه به بهرهبرداری میرس//ید. بنابر این گزارش، دهدش//ت مرکز شهرستان کهگیلویه در فاصله حدود۰۸۱ کیلومتری یاس//وج، مرکز استان کهگیلویهوبویراحمد واقع شده است.

عدل هاشمیپور نماینده مردم شهرستان

کهگیلویه در مجلس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.