پایانه پتروشیمی پارس توسعه مییابد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

طرح توسعه پایانه پتروشیمی پارس پس از بهرهبرداری متانول پتروش//یمی مرج//ان و واحد الفین پتروش//یمی بوشهر اجرایی میشود.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت ب//ه نقل از ش//انا، رییس عملی//ات بندر پتروش//یمی پارس (زیرمجموعه ش//رکت پایانهه//ا و مخ//ازن پتروش//یمی) اظهار ک//رد: پایانههای بن//در پارس فعالیت خ//ود را با ۵۱ اس//کله و پهلوگیری همزمان ۲۱ کش//تی با تناژ ۰۶۲ ه//زار تن صادرات آغاز کرده و بهتدریج با رشد صنعت پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه حجم بارگیری محصوالت پتروشیمی از این پایانه به ۲۱ تا ٣۱ میلیون تن رسیده است.

رضا کاوه افزود: نیمی از صادرات بندر پتروشیمی پارس به چین و پس از آن کش//ورهای آس//یای جنوب شرقی و کشورهای حوزه خلیجفارس است.

ریی//س عملیات بندر پتروش//یمی پارس گفت: ظرفیت کل پیشبینی ش//ده این بندر برای بارگیری ۰٣ میلیون تن محصوالت مختلف پتروشیمی است که اکنون از نیمی از ظرفیت آن استفاده میشود.

به گفته وی، ش//رکت پایانهها و مخازن پتروش//یمی در نظر دارد پس از بهرهبرداری متانول پتروشیمی مرجان و واحد الفین پتروشیمی بوشهر ظرفیت این بندر را افزایش دهد.

وی افزود: در صورت باال بودن تناژ صادراتی محصوالت، ای//ن بندر میتواند از طریق چند اس//کله بهطور همزمان ی//ک محصول را بارگیری کند. به عنوان مثال محصوالت پتروش//یمی زاگرس با تناژ ۰۰٣٣ هزار تن اغلب ازطریق دو اسکله بارگیری میشود.

کاوه نزدیک//ی بندر به مجتمعهای تولیدی را از مزایای بندر پتروش//یمی پارس دانس//ت و گف//ت: نصب خطوط انتقال محصوالت اغلب هزینه باالیی به مجتمعها تحمیل میکن//د و ای//ن نزدیکی مجتمع به پایانه باعث میش//ود ت//ا هزینههای خط لوله انتقال محصوالت برای مجتمعها اقتصادی شود. به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رییس عملیات بندر پتروش//یمی پارس گفت: اسکله یک و ۲بندر پتروش//یمی پارس در فاز دوم توسعه بندر مورد بهرهب//رداری قرار خواه//د گرفت و امکان//ات اولیه مانند عرش//ه و ضربهگیر دارد اما هنوز ن//وع محصول انتقالی از این اس//کله برنامهریزی نشده و در حال مطالعه و بررسی است.

وی افزود: ش//رکت مل//ی صنایع پتروش//یمی در حال بررسی شرایط برای افزایش ظرفیت و توسعه بیشتر بندر پتروشیمی پارس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.